Deltakerantall:
Minimum antall deltakere er tre personer i en gruppe. Det kan i meget skjeldne tilfeller søkes dispensasjon fra regelen om minste deltakertall. Det kan skje når «særlige lokale, arbeidsmessige eller pedagogiske forhold tilsier det». Kontakt NMF for nærmere informasjon.

Alder:
Deltakerne må fylle 14 år i løpet av rapporteringsåret.

Varighet:
Opplæringstiltaket må vare totalt i minst 8 timer. En time voksenopplæring = 60 sammenhengende minutter.
Eksempler på beregning av timer:
Kl 19.00 – 20.00: 1 time
Kl 19.00 – 20.15: 1,5 time
Kl 19.00 – 20.30 : 1,5 time
Kl 19.00 – 20.45 : 2 timer

Frammøte:
Deltakerne må ha vært tilstede i minimum 75% av de rapporterte timene dvs det er KUN deltakere med nok frammøte (75%) som skal tas med i rapporten.

Dokumentasjon:
Det skal føres frammøteprotokoll og repertoarliste for alle tiltak. Disse skal ikke sendes inn til NMF, men oppbevares i korpset for eventuell kontroll. Se neste avsnitt for lenke til maler osv.

Mal frammøteliste (for flere skjema se lenger ned i artikkel)

Studieplaner:
Alle opplæringstiltak må være basert på en godkjent studieplan, som skal fungere som et verktøy for lærer/dirigent/instruktør i opplæringen. NMF har utviklet standard studieplaner for musikkopplæring i korps. Hver studieplan har et nummer som du benytter nå du rapporterer. Det er mulig å utvikle egne studieplaner, men disse må evt. sendes inn for godkjenning minst to måneder før gjeldende rapporteringsfrist. Egne studieplaner skal følge mal for studieplan som du finner på side 14 i oversikt over studieplaner.

Se Nyttige skjemaer, studieplaner og materiell

Se: To måter å rapportere på

Kunngjøring:
Loven krever at all opplæring skal kunngjøres og være åpen for alle. Loven sier følgende om dette: «Opplæringen skal normalt være åpen for alle og må være offentliggjort gjennom annonsering, kurskatalog eller på annen måte som er tilfredsstillende ut fra de lokale forhold.»

Evaluering:
Hvert studietiltak skal evalueres etter gjennomført opplæring. Dette gjelder lærer/dirigent/instruktør, deltakere, plan, undervisingsopplegg, samt egenevaluering.

Kursbevis:
Hver enkelt deltaker skal ha dokumentasjon (kursbevis) for fullført opplæring. Last ned Kursbevis nynorsk og Kursbevis bokmål

Undervisningslokale:
Alle korps har rett til gratis undervisningslokale. (Paragraf 21 i Lov om Voksenopplæring)

Andre nyttige opplysninger:

1. Integrering av særlige målgrupper:
Vi ber om at alle korps som har integrering av særlige målgrupper tar kontakt med NMF for tilsending av registreringsskjema. Dette fordi vi på bakgrunn av opplysningene vi får inn kan søke ekstra støtte på vegne av disse korpsene iht §24 i Lov om Voksenopplæring.

2. Prioriterte tiltak:
NMF prioriterer enkelte voksenopplæringstiltak. I 2008 var dette:
* Nasjonale tiltak
* Region/kretstiltak
* Elitekorps
* Særlige målgrupper

3. Eventuell dispensasjon:
Det kan i enkelte helt spesielle tilfeller søkes om dispensasjon fra regel om antall deltakere. Det kan skje når «særlige lokale, arbeidsmessige eller pedagogiske forhold tilsier det». Søknad må sendes NMF senest tre måneder før rapporteringsfrist for godkjenning av Folkeuniversitetet. Kontakt NMF for mer informasjon på vo@musikkorps.no.

Spørsmål om VO?

Se våre ofte stilte spørsmål vedr VO.
Kontakt NMF på tlf 81556777 eller send e-post til vo@musikkorps.no