Støtteordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter, initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter.

Lag, forening eller gruppe som søker støtte fra Frifond kompetanse og aktivitet må:

  • Bestå av minst 3 personer, arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen og inkluderende
  • Arbeide for og med barn og unge – minst 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år
  • Ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet, i tråd med ordningens formål. Normalt vil kravet til lokal tilknytning være at aktiviteten finner sted i egen kommune, men det kan gjøres unntak fra dette dersom tiltaket kommer lokalmiljøet til gode.
  • Stiftelser, tiltak i regi av det offentlige eller idrettsaktiviteter faller utenfor tilskuddsordningen.

Det kan ikke søkes om støtte til prosjekter som allerede har mottatt Frifond kategori B fra NMF.

Prosjekter som innvilges støtte må være avsluttet med innsendt rapport og revidert regnskap til Norsk musikkråd innen 1. desember 2016.

Eksempler på støtteberettigede tiltak er:

  • Kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innenfor alle musikkgenre
  • Utvikling av nytt materiell, komposisjoner mm
  • Større samarbeidsprosjekter mellom flere lokale lag, på tvers av genre, festivaler, konserter med mer
  • Regionale prosjekter som stimulerer det lokale musikklivet og har større lokale ringvirkninger
  • Tiltak for å styrke ledelseskompetansen i organisasjonene og lokallagene
  • Prosjekter rettet mot nye musikkmiljøer, som initiativ til inkluderings- og mangfoldsarena, kulturell kompetanse og prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger, inkludering og deltakelse.

Søknadsfrist er 1. februar 2016.

Se flere eksempler, fulle retningslinjer og søknadsskjema