All rapportering skal skje i Styreportalen [info kommer].