NMF Hordaland, NMF Øst (Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold) og NMF Nordvest (Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane) er regionene prosjektet hovedsaklig jobber i.

Inkluderingsagentene er: Anne Oksfjellelv/ NMF Øst, Viggo Bjørge/NMF Hordaland og Ingrid Sofie Nygaard/NMF Nordvest. Prosjektleder er Katja Furnes.

Vi skal nå ut til barn og unge som vokser opp i hjem med vedvarende lav inntekt.  Våre målgrupper er:

  • Barn og unge som har en språklig minoritetsbakgrunn (Statistikk fra SSB viser at over 50% av barn som lever under vedvarende lavinntekt, har en språklig minoritetsbakgrunn. )
  • Barn og unge som ikke deltar i andre fritidsaktiviteter
  • Barn og unge som har negative opplevelser i forhold til mestring i møte med fritidsaktiviteter. Eksempelvis barn og unge som vokser opp i sosialt vanskeligstilte miljøer, blant annet knyttet til rus, psykiatri, samlivsbrudd, mobbing, bistandsbehov etc.

Vi ønsker å påpeke at NMF opplever det som viktig å jobbe mot å tiltrekke oss nye medlemmer, men at vi også opplever det som viktig å ha fokus på å beholde de medlemmene vi har. Våre medlemsstatistikker viser at 4 års medlemskap er en ganske tydelig grense for hvorvidt man forblir musikant resten av ungdomstiden eller ikke.

I Frivillighetserklæringen (pdf) heter det at alle barn og unge skal ha rett på en fritidsaktivitet. I prosjektet jobber vi mot at dette blir fulgt opp av politikere og regjering, og det er NMF sin oppgave å vise hvor viktig dette er, gjennom synlighet av vår aktivitet og kjernevirksomhet.

En forutsetning for å lykkes med vårt inkluderingsarbeid er at vi jobber på flere nivåer i samfunnet.

Våre resultatmål er:

  • Å opprette bedre informasjonsflyt og rutiner opp mot offentlige etater / tjenester og skole/skolehelsetjeneste.
  • Å utvikle og synliggjøre informasjonsarbeid til miljøer som ikke anser korpset som en naturlig arena for deltakelse.
  • Å synliggjøre korps som en positiv og samfunnsnyttig aktivitet for hele familier, med særlig fokus på språklig minoriteter.
  • At korpsene selv skal føle eierskap og forankring i inkluderingsarbeidet.
  • At NMF skal iverksette og videreføre lavterskel ferietilbud til barn og unge.
  • At inkluderingsagenten gjennom arbeidet, skal utvikle og teste ut gode inkluderingstiltak, som skal tilgjengeliggjøres til alle medlemskorps via vår nettportal.
  • At korpsene skal få økt og stabil medlemsmasse, der alle som vil skal kunne delta.

Les: En inkluderingsagents tanker om inkludering