Inkludering har i lengre tid vært et viktig fokusområde for organisasjonen. Frem til 31.12.17 mottok NMF støtte fra kulturdepartementet til «inkluderingsagentprogrammet». Erfaringen fra dette arbeidet har ført til økt kompetanse og kunnskap, og NMF høster positive tilbakemeldinger og ansees å ligge langt fremme innen fagfeltet. Et større team jobber spesifikt med inkludering i landets korps. 

Hvordan jobber vi?

Å jobbe sammen med korpsene er en forutsetning for å lykkes. Inkludering og rekruttering i korps handler på den ene siden om å få med nye medlemmer, men vel så viktig er det å være en meningsfylt og god arena der medlemmene ønsker å bli værende over tid. For å skape bærekraftige tiltak og rekruttering som virker over tid, jobber inkluderingsteamet på flere nivå i samfunnet:

  • Arbeid på korpsnivå
  • Arbeid mot korpsenes lokalmiljøer
  • Arbeid mot det offentlige, og synliggjøring av korps som dagsaktuell fritidsaktivitet
  • Musikk som inkluderingsverktøy

Hvorfor jobbe med inkludering og rekruttering?

Norges Musikkorps Forbund ønsker å være en inkluderende organisasjon. I korpset skal det være plass til alle, og alle skal kjenne seg velkommen. Korpset skal være ei frisone blant annet mot mobbing, og skal inkludere alle uavhengig av legning, kjønn, farge, religion, kultur, utseende og økonomi. Sosial eksklusjon og ensomhet blir i de siste stortingsmeldingene fremhevet som en av flere trusler mot den norske folkehelsen, og inkludering blir fremhevd som den mest effektive medisinen. Alle barn, unge og voksne trenger positive mestringsopplevelser og stimulering på fritiden, og fritiden er en viktig arena for menneskers utvikling. NMF og korpsbevegelsen er en viktig aktør innenfor det frivillige kulturlivet. Dette gir oss mulighet og ansvar for å gi dem som ikke har et tilbud på fritiden og i ferien et meningsfylt tilbud.

Målgruppe

Arbeidet med inkludering har en kompleks målgruppe der fokus har vært på blant annet barn som lever under vedvarende lavinntekt, og språklige minoriteter.

Språklige minoriteter er høyt representert blant barn som lever med vedvarende lavinntekt, og barn fra økonomisk og sosialt vanskeligstilte familier er løftet frem som en gruppe som er dobbelt utsatt for sosial ekskludering. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør nå over halvparten av alle barn i økonomisk utsatte familier. (Ref: Regjeringsstrategi mot barnefattigdom 2015-2016)

I 2016 gjorde NMF Øst en undersøkelse som blant annet viser at språklige minoriteter er underrepresentert i korps sammenliknet med befolkningssammensetningen i befolkningen generelt. I tillegg er det få instruktører og dirigenter med språklig minoritetsbakgrunn, spesielt fra ikke-vestlige land.

Her er presentasjon av spørreundersøkelsen

Kontakt

Ønsker du å vite mer om inkluderingsarbeidet i NMF eller komme i kontakt med oss? Send en mail til: inkludering@musikkorps.no