På regiontinget til NMF Hordaland 22. april 2017 ble det vedtatt at kr 200 000,- skal brukes på tiltak for å markere Musikkorpsenes år og 100 års-jubileet til NMF. I den forbindelse inviteres korpsene i regionen til å søke om støtte til prosjekter. Midlene blir fordelt  til nyskapende prosjekter i korps og også til regionale tiltak som er med på å gjøre korpsene synlige i jubileumsåret.

Prosjektene skal være kreative og nyskapende og kan ta oss «et steg videre». En tydelig utvidelse eller videreutvikling av eksisterende prosjekter vil også kunne være grunnlag for søknader.
Prosjekter kan gjerne være en pilot som er tenkt å etablere nye faste arrangementer, rutiner eller samarbeids/utviklingsmodeller, men kan ikke være en del av korpsets/regionens ordinære drift,

For mulig inspirasjon, se gjerne NMFs Handlingsplan.

Eksempler på tiltak kan være:

* Samarbeidsmodeller skolekorps/voksenkorps
* Studier av/samarbeid med «best practice»-partnere
* Arrangementer som har bredt og/eller nytt nedslagsfelt
* Nye rekrutteringsprosjekter

Ramme for støtte til enkeltprosjekter er fra kr 5 000 til kr 25 000,-
Større prosjekt som involverer flere korps kan også utløse ekstra midler.

Søknad skal beskrive prosjektets mål, innhold, planlagt finansiering, forventet effekt (framtid og synlighet) og plan for evaluering.

Midlene må brukes i løpet av 2018 og kan ikke overføres til senere bruk eller benyttes til andre prosjekter. Rapport med sluttevaluering og eventuell lyd/bildedokumentasjon skal sendes inn i etterkant.

OBS! Det blir ikke gitt ekstra støtte til prosjekter som allerede har mottatt nasjonale jubileumsmidler.

NMFs medlemskorps sender inn søknad til NMF Hordaland: hordaland@musikkorps.no.
Søknadsfrist 23. november 2017.
Svar på søknad kan forventes rundt 10. desember.