Korps må ha tilfredsstillende øvings- og lagerlokaler – gå i dialog og finn løsninger

Norges Musikkorps Forbund (NMF) er musikk- og drillkorpsenes interesseorganisasjon, og vi har registrert den økende tendensen til at korps ikke lenger får bruke øvingslokaler i skolebygg – nå sist fra Sandvika videregående skole. Mange har uttalt seg både kritisk og balansert. Som øverste tillitsvalgt i en så flott frivillig kulturorganisasjon så kan jeg ikke sitte stille og se på at dette skjer. Nå må både kommune- og fylkespolitikere våkne!

Vi skyter ikke pianisten – til det er vi for musikalske, men vi retter en kraftig kritikk til skoleeier. Korps er en svært viktig del av frivilligheten i et lokalsamfunn. Skoler som offentlige bygg må være tilgjengelige for frivilligheten på helgebasis og på ettermiddag og kveld. Det er da frivilligheten lever i beste velgående og skal blomstre.

Selvfølgelig må rammer for økonomi og sikkerhet være på plass. Da må kommune- og fylkespolitikere på banen og si (les: vedta) at offentlig bygg skal være gratis tilgjengelig hver dag og at rutiner for sikkerhet skal ivaretas – gjerne i et samarbeid med frivilligheten – nettopp for å holde kostnadene nede. Lag tilsynsvakt-kurs for å ivareta skolebygget og slipp frivilligheten til. Jeg garanterer at de stiller opp!

Korps har behov for både øvings- og lagerlokaler. Det siste er viktig å ha i nærhet av øvingslokalet. Det er selvfølgelig i korpsenes interesse å sørge for at kun de som skal ha tilgang til skolens lokaler får det.

Føringene i Kunnskapsdepartementets brev 16. november 2018 til fylkeskommunene er viktige i denne sammenheng:

«I Norge har vi lang og god tradisjon for at skoleanlegg og andre offentlige bygg lånes og leies ut til ulike aktiviteter og organisasjoner. Dette er en verdifull tradisjon. Tilgang til skoleanlegg og andre offentlige bygninger er svært viktig for mange lag og organisasjoner, ikke minst for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.
(…)
«Vi [Departementet og LNU] mener at barne- og ungdomsorganisasjoner bør kunne få bruke offentlige lokaler til sine møter, samlinger og aktiviteter på lik linje med andre organisasjoner. Dette gjelder både i og utenfor byggets ordinære brukstid, så langt dette er praktisk mulig. Tilgang for barne- og ungdomsorganisasjoner handler både om bruk av klasserom og lokaler på dagtid og i skoletiden, men også lån av lokaler til møter, øving og samlinger på ettermiddagen og i helger.»

Det er rett og slett ulogisk at et offentlig skolebygg skal stå ubrukt på kvelder og helger. Det er ikke bærekraftig bruk. Frivillighet bidrar svært positivt til folkehelsa, bidrar til trygge lokalsamfunn, skaper tilhørighet og utvikler oss. Dette vil i så fall ramme mange grupper innen kultur og andre frivillige organisasjoner, og resultere i et dårligere fritidstilbud til både barn, ungdom og voksne.

Kjære politikere – ta ansvar for denne saken og finn løsninger! De finnes!

Rita Hirsum Lystad
President, Norges Musikkorps Forbund