Mål for prosjektet “Korpsglede for alle – en konsertserie” er å øke aktivitet av høy kvalitet i det enkelte medlemskorps for å styrke medlemsutviklingen over tid.

Korps kan søke om tilskudd på kroner 30 000 –100 000,-  for å gjennomføre en konsertserie. Prosjektet «Korpsglede for alle – en konsertserie» skal inspirere korpsene til å bryte noen av sine faste mønstre, tenke nytt og målrettet. Det er viktig at korpset er bevisst på å skape korpsglede på øvelsene gjennom fellesskap, trygghet, mestring og utvikling. Korpset må også jobbe for å skape korpsglede for publikum, presse, politikere og lokalsamfunn gjennom positiv formidling. Økt kjerneaktivitet fører til mestring som gir glede for musikantene, og høy kvalitet gir glede for både musikanter og publikum.

Både skolekorps og voksenkorps kan søke om gjennomføring av en konsertserie.  For å sikre at det er barn og unge som i hovedsak blir tilgodesett, vil 2/3 av tildelingen øremerkes skolekorpsene.

Hva kan korpsene søke om?

Gjennom søknad kan korpsene selv definere sitt behov for hva de trenger for å gjennomføre sin konsertserie. Korpsene har ulike behov, og for å sikre at en konsertserie gjennomføres med høy kvalitet så kan dette for eksempel være:

 • ekstra lærekrefter til god innøving av repertoar
 • nytt relevant repertoar og/eller bestillingsverk
 • nødvendige instrumentkjøp
 • produksjonskostnader knyttet til for eksempel leie av konsertlokaler og markedsføring
 • andre kostnader som kan realisere konsertene

Søknaden skal beskrive hvordan prosjektet skal bidra til økt aktivitet, kvalitet og musikalsk utvikling i korpset.

Første søknadsrunde er avsluttet. Neste søknadsfrist er 15. mars 2023.

Kriterier for gjennomføring av prosjektet

Konsertserien skal inneholde minimum tre konserter som skal spilles innen 1. desember 2023.
Konsertene kan være utendørs eller innendørs. Varighet per konsert må være minimum 30 minutter.

I søknaden må korpset skissere hvor konsertene skal spilles, og om korpset skal samarbeide med andre. Samarbeid med andre lokale aktører kan være positivt, da dette kan styrke korpset sin bærekraft og synlighet i nærmiljøet.

I behandlingen av søknaden vil valg av konsertsted også være avgjørende for tildeling av sum, da noen konsertsteder er betydelig mer kostnadskrevende enn andre.

Korpsene skal i søknaden gjøre rede for:
 • hvor konsertene skal arrangeres
 • hvordan konsertene vil påvirke den musikalske utviklingen
 • hvordan konsertene bidrar til økt aktivitet, kvalitet og nytenking
 • hvilke behov korpset har for å gjennomføre konsertene
 • ønsket søknadsbeløp
 • hvordan konsertene kan gjøre korpset mer synlige i sitt nærmiljø
 • et eventuelt samarbeid med andre aktører
 • budsjett

Søknadsskjema

Korpsene legger inn informasjon og laster opp eventuelle vedlegg i program.no. Se under for lenke til søknadsskjema.

Søknadsskjema “Korpsglede for alle – konsertserie”

Dersom du har spørsmål til ordningen, ta kontakt med din region på epost.

Midlene utbetales etterskuddsvis etter innlevering av rapport og regnskap.

NB! Det er en forutsetning at korpset har betalt medlemskontingent for å få utbetalt støtte.