Norges Musikkorps Forbund (NMF) er ein av dei største frivillige kulturorganisasjonane i landet med om lag 60 000 medlemmer fordelt på 1 600 korps. NMFs verdiar er: Inkluderande, inspirerande og engasjert. NMFs visjon er: Alle snakkar korps. Årleg omsetnad er om lag 70 mill. kr. NMF har 51 tilsette, fordelte på hovudkontoret i Bergen og 8 regionkontor. NMF Nordvest har totalt 217 korps og 6 994 medlemmer.

Dagleg leiar i NMF Nordvest – vikariat

Dagleg leiar i NMF Nordvest (Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal) skal ut i permisjon. NMF treng vikar for henne i perioden 1. februar 2018 til 31. desember 2018. Regionkontoret er plassert i Molde.

Kontoret har i dag dagleg leiar og musikkonsulent i heile stillingar, ein seniorkonsulent og ein nasjonal drillkonsulent i deltidsstillingar (nasjonale oppgåver).

Dagleg leiar:

 • har ansvaret for alle administrative oppgåver
 • legg til rette for og koordinerer det frivillige arbeidet i organisasjonen
 • har personalansvar for regionen
 • har ansvaret for planlegging, koordinering og gjennomføring av nasjonale og regionale oppgåver
 • har økonomiansvar (budsjett og rekneskap for regionen)
 • er saksførebuar og sekretær for regionstyret og deltek i regionstyret sine møte
 • har ansvar for kontakt med og oppfølging av kommune- og fylkesadministrasjonar
 • deltek i nettverk i NMF
 • deltek i interne og eksterne møte etter behov med delegert ansvar frå generalsekretær

Vi ser etter ein person som har:

 • utdanning frå høgskule eller universitet som er relevant for stillinga. Relevant arbeidserfaring kan kompensere manglande formell utdanning
 • erfaring som leiar, gjerne frå frivillig sektor
 • evne og vilje til samarbeid og til å motivere og inspirere medarbeidarar
 • gode resultat i tidlegare arbeid
 • erfaring med økonomistyring og prosjektleiing
 • kunnskap om / erfaring frå kulturfeltet
 • fokus på nettverksbygging, primært i regionen.
 • god oversikt over støtteordningar og evne til å skaffe inntekt frå eksternt hald
 • god kjennskap til korps og korpsrørsla
 • eit bevisst forhold til god kvalitet
 • god munnleg og skriftleg formuleringsevne.

Vi kan tilby

 • kreativt og inkluderande arbeidsmiljø
 • gode høve til i eiga utvikling
 • dyktige kollegaer og utfordrande arbeidsoppgåver

 

Personlege eigenskapar, erfaring frå korps og god kjennskap til arbeid i ein frivillig organisasjon vil bli tillagt vekt. Søkjar må ha førarkort og disponere bil. Ein må rekne med noko helgearbeid og reising i heile regionen.

Dagleg leiar rapporterer til generalsekretær og vil vere ein del av NMF si utvida leiargruppe

Løn og tilsetting etter avtale.

Spørsmål om stillinga kan rettast til:

Generalsekretær Karl Ole Midtbø, tlf.: 901 41 611

Dagleg leiar Ingrid Sofie Nygaard, tlf.: 982 41 184

 

Søknadsfrist: 23. november 2017

Søknad med CV skal sendast til: arne@musikkorps.no, mrk: Dagleg leiar i NMF Nordvest