Det var  en god respons på undersøkelsen, og svarprosenten er godt over det som er vanlig for denne typen undersøkelser. NMF har samarbeidet med Telemarksforskning underveis i undersøkelsen.

  • Et av hovedfunnene i undersøkelsen er at aktivitetsnivået i korpset ser ut til å være et avgjørende element for hvor lenge medlemmene blir og hvordan korpsets rekruttering er.
  • Et annet funn er at korpsene opplever samarbeid med kulturskolen som positivt, men flere korps opplever organiseringen av opplæringen og kommunikasjonen med kulturskolen som en utfordring. Dette kan handle om ulike forventninger og organisasjonsstrukturer i møte mellom det frivillige og byråkratiet.
  • Et siste funn som kan nevnes er at det er viktig å ta med seg videre at høyt aktivitetsnivå og musikalsk utvikling gir korpset bedre omdømme i lokalmiljøet. Motivasjon, mestring, tilrettelagte utfordringer, fleksibilitet og øvelsesfrekvens er stikkord i arbeidet med å bli bedre og flere.

Det vil bli gjennomført en ny undersøkelse i 2022, og da vil også undersøkelsen omhandle drill.

Vi har lagt ut hele rapporten, god lesning!

medlemsundersøkelsen_2020