I tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet er det blant annet presisert at pengene gjerne kan tildeles allerede eksisterende aktiviteter. Derfor vil alle skolekorpsene få et beløp de kan bruke til f.eks å sende deltakere på sommerkurs eller dekke andre aktiviteter. Vi har satt av ca 6 millioner til dette formålet, så for det enkelte korps er det snakk om en sum på ca 6.000 kroner. Det utgjør ikke de store summene, men kan være et vesentlig bidrag for de det gjelder.

– Så setter vi også av 250 000 kroner til et eget sommerkursfond, der det er mulighet for å søke støtte for de som ikke klarer å betale kursene. Ved å øke potten til 250 000 kan vi år si ja til alle som har søkt! Vi vet at økonomi er en barriere og dette tilskuddet gjør at vi kan øke sommerkursfondet og dermed bidra til at flere får en mulighet til å delta på våre sommerkurs som holder høy kvalitet, sier NMFs generalsekretær, Kjersti Tubaas.

Pengene er pr 17.6 fordelt til 69 musikanter/drillere,

Søsken på sommerkurs

I tillegg settes det av 50 000 kroner til et fond for de familiene som har tre eller flere søsken som deltar på sommerkurs.
– Vi har ofte fått spørsmål om akkurat dette, så nå tester vi ut behovet, sier Tubaas.
For de som vil søke på denne potten er søknadsfristen 15. juni. Send en e-post til post@musikkorps.no og merk den med «Søsken på sommerkurs» i emnefeltet.

– I tillegg setter vi av 300 000 til prosjektet FeriePulse som er et lavterskeltilbud for barn og unge i perioder som f.eks skolens høstferie. Dette er også et prosjekt som treffer målgruppen og intensjonen til Kulturdepartementet om å få med flere grupper enn de som allerede deltar.

3.7 millioner kroner går til de korpsene som deltar i Ungdomsløftet.
– Dette er et prosjekt som vi har stor tro på, og som vi har presentert for kulturministeren i forkant av regjeringens handlingsplan for idrett, kultur og friluftsliv. Det skal bli spennende å se hvordan korpsene som har meldt seg på Ungdomsløftet utvikler seg. Vi har stor tro på at medbestemmelse, kvalitet og bevissthet rundt aktiviteten skal styrke korpsene og føre til økt deltakelse, sier Tubaas.

Utbetaling

Pengene til skolekorpsene vil bli utbetalt innen utgangen av juni måned. Korpsene vil motta en kreditnota og midlene skal brukes innen utgangen av 2024. Det er ikke krav til rapportering, men at kontingenten er betalt.

Fakta om tilskuddet
  • Engangstilskudd på 20 millioner til musikkorganisasjonene via Norsk musikkråd
  • Er ment for å gi alle barn og ungdom like muligheter for å delta i musikkaktiviteter
  • Er ment for å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede
  • Sentralleddene i organisasjonene er gitt handlefrihet i hvordan midlene fordeles