Regjeringens kommende tiltak for frivilligheten vil bidra til at organisasjoner som NMF kan øke kvaliteten på fritidstilbud og fellesskap. Blant annet opprettes det en ny tilskuddsordning for korps og orkester. I tillegg vil regjeringen lage en forskrift for fordeling av spillemidler til kulturformål og kulturarenaer.

Les regjeringens strategi i sin helhet her.

President for Norges Musikkorps Forbund Rita Hirsum Lystad gledes over de gode nyhetene.

– På vegne av korpsbevegelsen – er jeg utrolig glad for at korps blir tatt på alvor. NMF som landets største frivillige kulturorganisasjon har gitt et eget høringsinnspill. Regjeringen anerkjenner virkelig med denne strategien korpsaktivitet som et viktig virkemiddel i et folkehelseperspektiv, inkludering, oppvekst, helse og fellesskapsbygging, sier Lystad

Representanter fra kulturfrivilligheten i Norge var samlet torsdag ettermiddag for presentasjon av strategien. (Foto: Simen Mikkelsen)

Generalsekretær Kjersti Tubaas er også svært begeistret for denne historiske strategien for korps Norge.

– Dette er veldig bra. Regjeringen viser at de har lyttet aktivt og tatt våre innspill på alvor. Korpsaktiviteten omtales godt, det er konkrete tiltak for korpsene våre, og regjeringen anerkjenner NMF som den viktige samfunnsaktøren vi er. Vi jobbet veldig godt i forkant for å samle opp hva som var viktig for korpsenes hverdag, og for å opprettholde frivillig engasjement. Vi ser at det meste er tatt med, sier Tubaas.

NMF la ned en stor innsats da de skulle presentere sine innspill for den nye strategien. Les den her.

Det ble lagt ned mye arbeid fra mange i NMF med å komme med gode og viktige innspill til den nye strategien. Generalsekretær Kjersti Tubaas og president Rita Hirsum Lystad er fornøyd med regjeringens beslutninger, og er motivert for veien videre. (Foto: Simen Mikkelsen)

Oppsummering av regjeringens tiltak for korps:

  • Utarbeide forskrift for fordeling av spillemidler til kulturformål og kulturarenaer
  • Ny tilskuddsordning for korps og orkester for å få med flere og skape aktivitet. Årets bevilging: 6,5 millioner.
  • Styrke tilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner
  • Styrke desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg.
  • Peker på skolebygg som en sentral arena for korpsaktivitet
  • Utvikle kunnskap om barrierer for deltakelse i kulturfrivilligheten
  • Kartlegge og styrke samarbeidet mellom kommunal kulturskole og korpsene lokalt
  • Sikre egnet oppfølging av frivillige organisasjoner i forbindelse med endringer i arbeidsmiljøloven
  • Videreføre forskning av kulturfrivillighet

Opplever å bli hørt – fra bredde til elitekorps og rammebetingelser

Noen av innspillene NMF presenterte i februar var at samspillet mellom kulturfrivillighet og det profesjonelle kulturlivet måtte styrkes. Vi opplever nå at regjeringen har lyttet til dette, og at de ønsker å bryte ned barrieren mellom disse to kulturområdene gjennom å aktivt søke mer kunnskap og analysere de virkemidlene som finnes.

-Annerkjennelsen av et likeverdig samspill mellom det profesjonelle og frivillige musikkliv er viktig. Da oppnår man det vi i NMF har valgt å kalle for et godt kulturelt økosystem, sier Lystad.

Regjeringens strategi gir også inntrykk av at de skal bidra inn mot å styrke eksisterende, brede ordninger til drift og utvikling av kulturfrivillige organisasjoner. NMF opplever at regjeringen møter dette ved å fastsette en forskrift for fordeling av spillemidler til kulturformål (forskriftsfesting av Norsk Tippings overskudd til kulturformål), og at de ønsker å gi et løft til større organisasjoner som organiserer store lag med mange medlemmer, som blant annet korps og kor.

Egnede lokaler for kulturaktivitet vil også bli prioritert. Kartlegging av lokaler, som er godt i gang, vil bidra til å identifisere behovet for kulturlokaler, blant annet for å kunne planlegge for utvikling av egnede lokaler og styrke virkemiddelapparatet.

Regjeringen skal tilrettelegge for at skoler og skolebygg satses på som viktige kulturarenaer og øvingsrom for korpsene.

En av NMF sine viktige verdier er inkludering, og hette har regjeringen hørt. De etablerer en tilskuddsordning for inkludering bred deltakelse for lokale korps.

Statssekretær Odin Aunan Bohmannn fra Kultur- og likestillingsdepartementet var på besøk hos NMF i november 2022. (Foto: NMF)

Historisk strategi

Det er historisk at vi har fått den første strategien for kulturfrivillighet i Norge.

-Tilskudd som er prioritert i dag er historisk, og er trinn 1. Strategien må følges opp videre med ytterligere tilskudd. Vi må alle ta del i forankringsarbeidet, sier statssekretær Odin A. Bohmann.

Da statssekretæren adresserte kulturlivet i dagens konferanse ba han også organisasjonene om hjelp til å gjøre veien videre så bærekraftig som mulig.

-Vi trenger hjelp til 3 ting: etablere lokale kulturråd, kartlegging av lokaler, og at dere jobber bredt ut i deres organisasjoner slik at alle kan påvirke regionalt og lokalt.