NMFs hovedstrategi sier: «NMF ønsker å styrke det enkelte medlemskorps».  Gjennom dette ønsker NMF å bidra til å skape aktivitet, ikke minst i korpsets hverdag. Medlemsundersøkelsen fra 2020 viser at svært mange korps har klare ønsker om å bli: litt flere og litt bedre.

Hva kan ditt korps gjøre for å oppnå dette?

Det kan nå søkes midler til ulike prosjekt/konsept som kan bidra til at korpset oppnår ønskene. Vi vil prioritere tiltak som inneholder følgende kriterier:

• Tiltaket bør ha kvaliteter som kan bidra til å utvikle korpset over tid, men bør også kunne bidra i korpshverdagen – gjerne i øvingsrommet.

• Tiltaket bør bygge på definerte, uttalte mål som korpset har satt seg, enten dette går på medlemstall eller annen kvalitet som styrker korpset.

• Rekruttering og det å beholde medlemmer er er på mange måter to sider av samme sak.
Å ta godt vare på de medlemmene skolekorpset allerede har er også viktig bidrag til videre medlemsvekst. Tiltak som bidrar til at flere skolekorpsmedlemmer fortsetter med aktiviteten sin kan utløse støtte. Mestring er viktig for trivsel og glede i aktiviteten, og er dermed en nøkkel til å beholde eksisterende medlemmer.

• Samarbeid er alltid positivt!
Slikt samarbeid kan være med nabokorpset eller – svært gjerne – samarbeid mellom skolekorps og voksenkorps.

Vi håper støtten kan være et godt bidrag til realisering av den gode ideen. Det kan søkes støtte på inntil kr. 50.000. Tildeling vil være avhengig av samlet søknadsmasse.

Søknadsfrist 1 er 7. juni.
Søknadsfrist 2 er 20. september.

Søknaden gjøres i Program.no og søknaden skal inneholde en kort tekst om prosjektet/konseptet og det skal legges ved budsjett. For å søke må prosjektet/konseptet være gjennomført i løpet av korpsåret 2021-22.
Dersom du har spørsmål til ordningen, ta kontakt med din region. Støtten for andre runde søknader blir utbetalt ultimo okober.
NB! Det er en forutsetning at korpset har betalt medlemskontingent for å få utbetalt støtte.

Korps som mottok støtte i runde 1 kan ikke søke runde 2.

Søknadsskjema NMF Nord-Norge

Søknadsskjema NMF Trøndelag

Søknadsskjema NMF Nordvest

Søknadsskjema NMF Hordaland

Søknadsskjema NMF Rogaland

Søknadsskjema NMF Sør

Søknadsskjema NMF Øst

Søknadsskjema NMF Innlandet