I 2017 opprettet NMF for første gang et sommerkursfond, en ordning der medlemmer fra familier med trang økonomi kan få dekket kursavgift. I 2018 og 2019 mottok NMF midler fra Tryg, Musikkrådet og BUFDIR til videreføring av fondet. Også i 2020 har NMF midler til dette formålet.

Fondet skal dekke sommerkursavgiften for musikanter/drillere som ikke har råd. Har dere noen medlemmer i korpset som ønsker å være med på sommerkurs? Da kan sommerkursfondet være en mulighet.

Her finner du lenker til alle regionenes sommerkurs.

Korpsleder skal søke
I denne ordningen er det korpsleder som søker på vegne av sine medlemmer. Det er ikke nødvendig med formell dokumentasjon på svak økonomi. Vi trenger en kort begrunnelse på hvorfor medlemmet man søker for, skal få dekket kursavgift. Situasjonen kan f.eks være arbeidsledighet i familien, at mor/far er eneforsørger, foresatte er uføretrygdet o.l. En generell redegjørelse som eksempelvis «svak økonomi» vil ikke være tilstrekkelig for å motta støtte.

Vi oppfordrer alle korpsledere til å snakke med dirigent og andre i korpset som kjenner barna slik at dere kan søke for barn som har behov for denne ordningen. NMF anbefaler korps til å ha dialog med foresatte, da det er de som har best utgangspunkt for å avgjøre om økonomi er en hindring for å delta på sommerkurs.

Sommerkursfond finansieres av eksterne tilskuddsmidler i NMF, og er begrenset. Den som mottar støtten må påregne å betale en egenandel på kr. 300. Denne kan også dekkes av korpset. Mange korps har ordninger der de dekker deler av sommerkursavgiften. Det er en forutsetning at denne ordningen også gjelder for medlemmet det er søkt Sommerkursfond for. På den måten vil midlene i sommerkursfondet kunne dekke avgift for flere barn og unge, som på den måten får delta på sommerkurs i 2019.

Krav for å motta støtte
Et krav for å motta støtte, er at korpset lager rutiner for hvilke tiltak som iverksettes når et barn nevner at de har dårlig økonomi. NMF anbefaler at barnet holdes utenfor, og at tillitsvalgte går i dialog med foresatte. I mange tilfeller vil familiene det gjelder ha mulighet til å betale ulike kostnader dersom det deles opp. I de tilfeller familiene ikke har råd, finnes det i mange kommuner ordninger for dekking av kontingent o.l. Mer informasjon om inkludering.

Hvem kan få dekket deltakeravgiften?

  • Skolekorpsmusikanter/drillmedlemmer (medlem av NMF) som ønsker å delta på sommerkurs i regi av NMF, der økonomi er en avgjørende hindring for deltakelse.

Hvem søker om å få dekket deltakeravgift?

  • Korpsleder

Hvordan søker man om å få dekket deltakeravgift:

For å kunne søke sommerkursfond, må korpsleder gjøre følgende:

  1. Melde medlemmet på sommerkurs på ordinær måte
  2. Fylle ut søknadsskjema nederst på siden under her.

Behandling av søknad
Det blir to søknadsfrister. Den første fristen er 15. februar 2020, den andre fristen er 30. mars 2020. Alle korpsledere som søker vil få svar på registrert e-postadresse. Dersom søknaden blir avvist, vil musikanten som er påmeldt sommerkurs kunne delta på kurs der vedkommende har fått plass, på lik linje med alle andre søkere. Dersom musikanten ved avslag på søknad ønsker å melde seg av kurset, kan dette gjøres innen egen regions frister for avmelding, uten at det tilkommer ekstra kostnad.

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1: 15. februar 2020

Søknadsfrist 2: 30. mars 2020

Vi ber om forståelse for at det for tiden er lang svartid på søknadene.

Personvern
NMF bekrefter at all informasjon som mottas fra søker, behandles konfidensielt og kun vil bli brukt i dette formålet. Informasjonen vil bli slettet etter endt prosjektperiode.

Spørsmål
Har du spørsmål, rettes disse til: sommerkursfond@musikkorps.no