I 2017 opprettet NMF for første gang et sommerkursfond, en ordning der medlemmer fra familier med trang økonomi kan få dekket kursavgift. I 2018 og 2019 mottok NMF midler fra Tryg, Norsk musikkråd og BUFDIR til videreføring av fondet. Også i 2023 har NMF midler til dette formålet.

Fondet kan dekke sommerkursavgiften for musikanter/drillere som av ulike grunner ikke har økonomi til å dekke kostnadene ved å delta på sommerkurs. Har dere noen medlemmer i korpset som ønsker å være med på sommerkurs, men der økonomi er en barriere for deltakelse? Da er sommerkursfondet en mulighet.

Her finner du lenker til alle regionenes sommerkurs.

Leder i korpset skal søke

I denne ordningen er det leder i korpset som søker på vegne av sine medlemmer. Det er ikke nødvendig med formell dokumentasjon på svak økonomi. Vi trenger en kort begrunnelse på hvorfor medlemmet man søker for, bør få dekket kursavgift. Situasjonen kan for eksempel være arbeidsledighet i familien, at mor/far er eneforsørger, foresatte er uføretrygdet o.l.
En generell redegjørelse som eksempelvis «svak økonomi» vil ikke være tilstrekkelig for å motta støtte.

Vi oppfordrer alle korpsledere til å snakke med dirigent og andre i korpset som kjenner barna, slik at dere kan søke for barn som har behov for denne ordningen. NMF anbefaler korps til å ha dialog med foresatte, da det er de som har best utgangspunkt for å avgjøre om økonomi er en hindring for å delta på sommerkurs.

Sommerkursfond finansieres av eksterne tilskuddsmidler i NMF, og er begrenset. Den som mottar støtten må påregne å betale en egenandel på kr. 300. Denne kan også dekkes av korpset. Mange korps har ordninger der de dekker deler av sommerkursavgiften. Det er en forutsetning at denne ordningen også gjelder for medlemmet det er søkt Sommerkursfond for. På den måten vil midlene i sommerkursfondet kunne strekke lenger, og flere barn og unge får mulighet til å delta på sommerkurs.

Råd til korps som mottar støtte

Vi oppfordrer korps som mottar støtte til å lage rutiner for oppfølging når et barn nevner at de har dårlig råd. Økonomi er en mulig barriere også for andre aktiviteter i korpset enn sommerkurs, og det kan være viktig for korpset å fange opp hvem det gjelder, slik at ikke musikant/driller faller utenfor. NMF anbefaler at barnet holdes utenfor, og at tillitsvalgte går i dialog med foresatte. I mange tilfeller vil familiene det gjelder ha mulighet til å betale ulike kostnader dersom det deles opp. I de tilfeller familiene ikke har råd, finnes det i mange kommuner ordninger for dekking av kontingent o.l.
Mer informasjon om inkludering.

Hvem kan få dekket deltakeravgiften?

  • Skolekorpsmusikanter/drillmedlemmer (medlem av NMF) som ønsker å delta på sommerkurs i regi av NMF, der økonomi er en avgjørende hindring for deltakelse.

Hvem søker om å få dekket deltakeravgift?

  • Leder i korpset

Hvordan søker man om å få dekket deltakeravgift:

For å kunne søke sommerkursfond, må korpsets leder gjøre følgende:

  1. Melde medlemmet på sommerkurs på ordinær måte
  2. Fylle ut søknadsskjema nederst på siden under her.

Behandling av søknad
Alle ledere som søker vil få svar på registrert e-postadresse. Dersom søknaden blir avvist, vil musikanten som er påmeldt sommerkurs kunne delta på kurs der vedkommende har fått plass, på lik linje med alle andre søkere. Dersom musikanten ved avslag på søknad ønsker å melde seg av kurset, kan dette gjøres  uten at det tilkommer ekstra kostnad.

Søknadsfrist:
Søknadsfrist): Vi gjør fortløpende tildelinger frem til 1. juni  så lenge det er midler igjen i fondet.

Personvern
NMF bekrefter at all informasjon som mottas fra søker, behandles konfidensielt og kun vil bli brukt i dette formålet. Informasjonen vil bli slettet etter endt prosjektperiode.

Spørsmål
Har du spørsmål, rettes disse til: sommerkursfond@musikkorps.no