– Hvor stor del av potten burde tilfalt kulturlivet?

– Jeg synes det er vanskelig å tallfeste, men det er nylig gjort beregninger som viser at det frivillige kulturliv har nesten like mange medlemsskap som idretten. En dobling av midlene hadde ikke vært unaturlig, sier en engasjert president.

60 millioner til fritidskortet

– Men jeg er veldig positiv til at det er etablert en slik støtteordning, og NMF har i flere år jobbet med inkludering. Vi ser at det er mange som ikke kan delta i fritidsaktiviteter, og når vi samtidig vet hvor mye slik deltakelse er med på å definere en god oppvekst, er det bra at Regjeringen satser på dette.

FØLGER MED: Vi skal følge opp den nye tilskuddsordningeni nnen mangfold, sier NMFs president, Rita Hirsum Lystad.

Norsk musikkråd skriver i sin uttalelse at også de er positive til en slik nyetablering, men er skeptisk til hvem som skal forvalte den.

– Norsk musikkråd er positive til at det opprettes en støtteordning, men er tvilende til om hvorvidt Kulturtanken (tidligere den kulturelle skolesekken) har de nødvendige forutsetninger hva gjelder kontaktflate, oversikt og engasjement i det frivillige kulturfeltet. Det er de nasjonale paraplyorganisasjonene innenfor for eksempel det frivillige kulturlivet som best kjenner hvor skoen trykker og kan kanalisere tiltaksmidler på en effektiv måte.

Presidenten vil også ha et skarpt øye til prøveordningen med Fritidskortet. Det er satt av 60 millioner til forsøk med fritidskortordning for barn fra 6 – 18 år.

– Igjen handler det om at vi skal være en aktivitet som alle barn og unge skal kunne delta i. Barnefattigdommen øker, og for hvert barn som ikke kan delta i korps eller andre aktiviteter, taper samfunnet på dette. MEN det er ekstremt viktig at frivilligheten får være med på prosessene rundt dette, og at et fritidskort ikke går til engangsaktiviteter som kinobesøk og liknende, men at det er aktiviteter som de kan gå på hver eneste uke, sier hun.

En annen positiv nyhet for korpsene er en relativ solid økning på momskompensasjonen. I budsjettåret 2020 er det foreslått en økning fra drøyt 1.6 milliarder til 1.7 milliarder. Ifølge Granvold-erklæringen skal summen i 2021 økes til 1.8 milliarder.

– Det er bra at summen øker, men vi er ikke fornøyd før vi har fullt momsfritak på lik linje med næringslivet, sier Hirsum Lystad.

Nedgang på vo-feltet

Men på voksenopplæringsfeltet er det nedgang på 5 %, eller 6 millioner.

– Rent konkret betyr det en nedgang på ca 5 kroner pr time, sier daglig leder i Innlandet musikkråd, Trond Eklund Johansen. Han stiller seg undrende til en slik nedgang det siste året før voksenopplæringsmidlene skal splittes mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Leder i LNU, Rode Hegstad, synes det er lite ambisiøst budsjett for den unge frivilligheten, og savner at Krf og Venstre i regjering hadde satt et tydeligere preg på budsjettet.

Hele uttalelsen til LNU

Norsk musikkråd er mer fornøyd og viser blant annet til en totaløkning i kulturbudsjettet på 6.7 %.

Hele uttalelsen til NMR