Styrkinga skal mellom anna gå til lokale fritidskasser, som kan dekke kostnader til deltaking i fritidsaktivitetar, gratis ferietilbud, opne møteplassar, som til dømes fritidsklubbar, og loser/ungdomslosar, som skal hjelpe unge med å fullføre utdanningsløp.» Dette skriver Barne- og familiedepartementet i en pressemelding om den økte bevilgningen til utsatte barn og unge.

– Vi synes det er et riktig signal fra regjeringens side at de styrker en slik tilskuddsordning. Norges Musikkorps Forbund (NMF) kommer til å gå grundig gjennom kriteriene for ordningen, og vi skal helt sikkert søke på viktige prosjekter. Selv om også korpsene kan søke støtte, vet vi at korpshverdagen ikke gir så mye rom for å søke om støtte på ekstra prosjekter. Derfor vil vi i NMF søke om støtte til til tiltak som kommer korpsene til gode i sin hverdag. Fra vår side vil det handle om å beholde og ha barn og unge inn i korps. Vi vet at det å delta i fritidsaktivitet er verdifull for den enkelte og samfunnet gir, sier sier president i NMF, Rita Hirsum Lystad.

Følger utviklingen

Hun er godt fornøyd med at medlemstallene pr 31.12.2021 som viser en svak økning i medlemstallet, men er samtidig bekymret for generelle trender i samfunnet om lavere deltakelse i organisert frivillig aktivitet for barn og unge.

– Vi er bekymret for denne utviklingen. Alle som jobber med frivillighet vet hvor viktig det er i det totale samfunnsregnskapet. Deltakelse i korps er den suverent største aktiviteten på kulturfeltet, derfor kommer vi til å følge nøye med på regjeringens nye strategi for kulturfrivillighet og at den reviderte fritidserklæringen som vi har signert, blir fulgt opp med økonomiske midler og nødvendige rammebetingelser.

Fritidserklæringen må følges opp med nødvendige økonomiske tiltak, sier NMFs president Rita Hirsum Lystad.

Mulighetsrom

Også NMFs generalsekretær, Kjersti Tubaas, synes det er spennende med den styrkede tilskuddsordningen.

– Veldig ofte er  slike ordninger smuler i et budsjett og det blir avsatt mellom 5 og 10 millioner kroner. Her har regjeringen bevilget nærmere 100 millioner kroner mer til ordningen, og vi kommer til å søke på utvalgte prosjekter som vi mener er viktige og som treffer på kriteriene og ikke minst er vi er med og tar samfunnsansvar for lik mulighet for deltakelse for barn og ungdom, samtidig som vi får løftet frem vår aktivitet.

Tubaas er tydelig på at korpsaktiviteten er viktigere enn noen gang.

– Jeg har tidligere sagt at korpsaktiviteten var en form for vinnere av pandemien. Det betyr ikke at vi ikke er bekymret for utviklingen for deltakelse blant barn og unge. Vi har så vidt startet på et omfattende systematisk arbeid for at barn og unge skal delta lenger i korps, og med det styrke det daglige arbeid hvert enkelt korps gjør. Lett er det ikke. Her er det mye som spiller inn, blant annet muligheten for å bestemme over egen aktivitet, mestringsfølelse og delta sammen med venner.   

Ikke full momskompensasjon

Regjeringen har også bevilget 175 millioner for å innfri målet om full momskompensasjon. Basert på at totalsummen på like over 2 milliarder, er dette fortsatt lavere enn det den samlede frivilligheten har søkt om i 2022.

– Denne summen må opp. Nå når pandemien er over må vi forvente at det frivillige Norge kommer til å søke om vesentlig mer, sier Rita Hirsum Lystad.

Trenger et økosystem i kulturfeltet 

– Forsvarskorpsene er en helt sentral del av det kulturelle økosystemet vårt. Vi er derfor skeptisk til utydelig organisering og liten satsning på Forsvarets musikk.  Korpsbevegelsen som teller over 56.000 medlemmer trenger instruktører, dirigenter og inspirerende forbilder. I dette bildet er Forsvarets musikk sine ansatte helt sentrale. De gir også et stort og mangfoldig konserttilbud til mange som ellers ikke har tilgang til kulturopplevelser av høy kvalitet, samt inspirasjon til en stor gruppe av unge musikere til å velge musikk som karrierevei. Forsvinner disse ressursene, blir hele det frivillige musikkliv tappet for en uvurderlig kompetanse; sier generalsekretær Kjersti Tubaas 

Uttalelsen fra Landsmøtet om Forsvarets musikk

Les hva Frivillighet Norge skriver om statsbudsjettet

Les hva Norsk musikkråd skriver om statsbudsjettet

Les hva Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner skriver om statsbudsjettet