Om tiltaket

FeriePULSE er samlebetegnelsen på NMFs lavterskel musikkprosjekt for barn og unge i grunnskolealder med og uten korpsbakgrunn. Det er gratis å delta og ikke en forutsetning å kunne spille et instrument fra før. Prosjektet arrangeres til ulike tider av året. HøstPULSE arrangeres f. eks. i høstferie og SommerPULSE om sommeren.

Se her for mer informasjon om FeriePULSE.

Her kan du se film fra VinterPULSE i Oslo 2016.

Les artikkel fra Kavlifondet som støttet FeriePULSE i flere år her.

Prosjektmål

Det er et overordnet mål å synliggjøre korps og kulturskole som relevante fritidsaktiviteter for flere. Utover det ønsker vi å:

 • Motivere til tettere samarbeid lokalt mellom lag, foreninger og offentlige tjenester.
 • Dele kunnskap om hvordan undervise mangfoldige grupper med store variasjoner samtidig.
 • Gi grunnskolebarn gode opplevelser som de kan dele i skolegården.
 • Bidra til at flere barn og unge som av ulike grunner erfarer utenforskap finner veien til faste kulturaktiviteter som kulturskole og korps.
 • Inspirere flere til å bli værende i valgte fritidsaktivitet over tid
 • Styrke lokale samarbeidspartnere til å videreføre tiltaket.

Tildelingen inkluderer

 • 3-dagers musikkseminar med NMFs erfarne FeriePULSE-team bestående av musikalsk leder, dansepedagog og musikk-/aktivitetsleder, samt trivselsleder og/eller pedagogisk veilder etter behov. Uutgifter til honorar, reise og overnatting for FeriePULSE-teamet dekkes av Norges Musikkorps Forbund.
 • FeriePULSE-opplæring: Samling for ressurspersoner, voksne og ungdom,  fra lokalsamfunnene 16.-18. august 2024. Faglig innhold, kost og losji dekkes av Norges Musikkorps Forbund. Arbeidstid dekkes av arrangørene i lokalmiljøene. Reisetilskudd ved lang reisevei dekkes etter avtale om vi får nok midler til det.
 • En forberedelsesdag med lokale krefter dagen før musikkseminaret.
 • Faglig innhold for forberedelsesdag og musikkseminar.
 • Faglig og organisatorisk veiledning i hele prosjektperioden. Tilgang til rammeplan for FeriePULSE utviklet av NMF, produksjonsplaner og andre tilgjengelige maler.
 • Ca 120. 000 kr til diverse andre utgifter i prosjektet under forutsetning av tildeling av midler. Midlene utbetales mot faktura etter godkjent rapportering.
 • FeriePULSE-luer til alle deltakere på FeriePULSE.

Kriterier for tildeling

 • Skolekorps/drillkorps og kulturskole (og eventuelt andre kommunale avdelinger/enheter, eller lag/foreninger) søker sammen.
 • Korpset skal stå som økonomisk ansvarlig ovenfor Norges Musikkorps Forbund, dette innebærer ansvar for budsjett, regnskap, rapportering og oppbevaring av bilag.
 • Prosjektet skal være forankret hos samarbeidspartnerne som også skal være fortløpende orientert om prosjektet og inviteres inn underveis.
 • Det skal nedsettes en prosjektgruppe der kulturskolen, korps og en annen kommunal instans med fokus på målgruppen er representert.
 • Samarbeidspartnerne i prosjektgruppen må påregne å investere arbeidsinnsats, midler og andre nødvendige ressurser som trengs utover tildelingen. Se her for tips: Hva må på plass for å gjennomføre FeriePULSE?

Om søknaden

Søknaden må inneholde følgende informasjon:

 • Navn på samarbeidspartnere og deres representant
 • Kort beskrivelse av antatt ansvarsfordeling og intern forankring hos partnere.
 • Ønsket gjennomføringsdato, gjerne to alternativ.
 • Navn på ansvarlig produsent dersom avklart.
 • En kort beskrivelse av rekrutteringsgrunnlaget i lokalmiljøet og aktuelle samarbeidspartnere for prosjektet.
 • En beskrivelse av hvordan partnerne vil jobbe for å nå barn som står uten fritidsaktiviteter.
 • En beskrivelse av hvordan partene vil jobbe for å få deltakere som står utenfor fritidsaktiviteter inn i fast organisert aktivitet i etterkant av prosjektet

Tidsplan

Webinar om FeriePULSE onsdag 6. mars. Link til påmelding.

Søknadsfrist: 7. april 2024

Saksbehandlingstid: 2 uker

Prosjektperiode: 16. september – 1. desember 2024

Rapporteringsfrist: 2 uker etter gjennomført prosjekt

Søknad og eventuelle spørsmål sendes til: feriepulse@musikkorps.no

Tilskuddsordningen er finansiert med midler fra Bufdir.
(Vi venter også på svar på eventuell støtte fra Kulturtanken, Norsk Musikkråd og Sparebankstiftelsen DNB.)