Disse er på valg i NMFs forbundsstyre:

  • Én president
  • Én visepresident
  • Fem styremedlemmer
  • Tre varamedlemmer

I tillegg skal en leder, tre medlemmer og et varamedlem for kontrollkomiteen innstilles og velges, samt en leder og fire medlemmer av valgkomiteen. Alle som er medlemmer av NMF er valgbare til vervene.

NMF skal gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet.

Forbundsstyret i NMF har ansvar for å lede og utvikle organisasjonen. Som styremedlem vil man være med på å påvirke arbeidet, strategi og prioriteringene som gjøres i NMF.

Kontrollkomiteen i NMF har som oppgave å føre tilsyn, samt kontrollere at organisasjonen følger vedtak og vedteker.

Valgkomiteen i NMF har som oppgave å finne personer som kan ivareta og utvikle forbundet og innstille disse overfor landsmøtet.

 

Send forslag på kandidater og CV til valgkomite@musikkorps.no innen 15. februar 2020.

Her får du innsikt i hvordan organisasjonen NMF blir styrt, hvor du kan finne NMFs handlingsplan, landsmøteprotokoller, Forbundsstyreprotokoller, vedtekter og årsmeldinger.

 

På forhånd takk

Valgkomiteen i NMF