Forbundsstyret har ansvar for å gå gjennom retningslinjene hvert år og oppdatere dem ved behov. Alle tillitsvalgte og ansatte skal signere på retningslinjene når de tiltrer sine stillinger eller verv.

Brudd på de etiske retningslinjene skal meldes til nærmeste leder eller via NMF sin digitale varslingsportal: https://web.mittvarsel.no/.

Brudd kan medføre sanksjoner etter vurdering av alvorlighetsgrad, gjentagelse av adferd og andre relevante forhold for saken. Reaksjoner kan være, men er ikke begrenset til:

  • Muntlig eller skriftlig advarsel om å endre adferd
  • Midlertidig utestengelse fra aktiviteter og arrangementer eller midlertidig tap av verv eller oppgaver
  • Eksklusjon fra organisasjonen, tap av medlemskap eller oppsigelse av ansettelsesforhold