Hva er en politiattest? 

En politiattest er et dokument som viser om du har brutt loven innenfor feltet du skal jobbe i eller studere. Arbeidsgiver, organisasjon eller studiested kan kreve en slik attest for å sjekke om du egner deg for jobben eller studiet.

 

Hvorfor skal korpset be om fremleggelse av politiattest? 

Korpsledere, dirigenter, instruktører og andre som har ansvar for barn og unge i korps, må i følge NMFs mønstervedtekter legge fram politiattest for korpsstyret. Dette for  best mulig å kunne ivareta og sikre trygghet for medlemmene.

I følge politiregisterforskriften §34-1 fremkommer det at :«Frivillige organisasjoner kan kreve fremleggelse av politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd av fysisk person som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming  

 

Hvem  søker om politiattest? 

Personen som skal ha attesten søker selv.

Korpsstyret skal gi den som søker en ferdig utfylt «bekreftelse på formål» med politiattesten som legges ved søknaden:
Bekreftelse på formål om søknad til politiattest.

 

Hvor søker man om politiattest?  

Man søker på politiet.no

Se under fanen «Søknadsprosessen – steg for steg» for en grundigere gjennomgang av søknadsprosessen.

Hva vises på en politiattest?

Hva som fremkommer kan variere. Det som søkes om er en barneomsorgsattest (jf. politiregisterloven § 39).

Politiregisterloven § 39 som gjelder for «frivillige organisasjoner-formålet» er både ordinær og uttømmende. Noen av punktene i politiattesten for frivillige organisasjoner har ordinære betingelser mens noen har uttømmende betingelser. 

Se fanen «Søknadsprosessen – steg for steg» for mer utfyllende informasjon om hva som er med/ikke med i en slik attest.

Kan korpset oppbevare politiattesten? 

Politiattesten skal ikke lagres eller oppbevares av korpset. Det skal kun noteres at politiattest er framvist.