Inkludering har i lengre tid vært et viktig område for organisasjonen. I NMFs handlingsplan er fellesskap en av fire verdier og en del av formålet vårt er å gjøre korps til en attraktiv fritidsinteresse for ALLE barn, unge og voksne. Inkludering i korps er ikke begrenset til å gjelde kun for nye befolkningsgrupper. Korps skal inkludere alle, uavhengig av økonomi, legning, etnisitet, utseende, religion, kultur og bakgrunn.

Arbeidet som blir gjort i inkluderingssammenheng genererer stort engasjement, og det blir jobbet effektivt for å kunne gjennomføre ulike bærekraftige tiltak.

Frem til 31.12.17 mottok NMF støtte fra Kulturdepartementet til «inkluderingsagentprogrammet». Erfaringen fra dette arbeidet har ført til økt kompetanse og kunnskap, og NMF høster positive tilbakemeldinger og anses å ligge langt fremme innen fagfeltet. Et større team jobber spesifikt med inkludering i landets korps. 

NMF er fra 2017 med i Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU). Regjeringen støtter arbeid der frivillige organisasjoner legger til rette for at barn og unge får delta, uavhengig av foresattes sosioøkonomiske status. I 2022 signerte NMF på den reviderte Fritidserklæringen.

Hvordan jobber vi?

Å jobbe sammen med korpsene er en forutsetning for å lykkes. Inkludering og rekruttering i korps handler på den ene siden om å få med nye medlemmer, men vel så viktig er det å være en meningsfylt og god arena der medlemmene ønsker å bli værende over tid. For å skape bærekraftige tiltak og rekruttering som virker over tid, jobber inkluderingsteamet på flere nivå i samfunnet:

Arbeid på korpsnivå

  • Arbeid mot korpsenes lokalmiljøer
  • Arbeid mot det offentlige, og synliggjøring av korps som dagsaktuell fritidsaktivitet
  • Musikk som inkluderingsverktøy

Hvorfor jobbe med inkludering og rekruttering

I en rekke stortingsmeldinger om folkehelse er sosial eksklusjon og ensomhet framhevet som et av flere trusler mot den norske folkehelsa, og inkludering i frivillighet blir framhevet som forebygging og en effektiv medisin. NMF og korpsbevegelsen er en viktig aktør innenfor det frivillige kulturlivet. Dette gir oss mulighet og ansvar for å gi dem som ikke har et tilbud på fritiden og i ferien et meningsfylt tilbud.

Norges Musikkorps Forbund jobber derfor aktivt for å styrke medlemmenes sosiale helse gjennom å tilby aktiviteter som bidrar til økt mestring, trivsel, tilhørighet og trygghet.

I Fritidserklæringen heter det at alle barn og unge skal ha rett på en fritidsaktivitet.

NMF mener at:
• Alle barn og unge skal ha rett på en fritidsaktivitet.
• Alle barn, unge og voksne skal ha lik mulighet til å delta i korps og oppleve musikalsk utvikling og sosialt fellesskap.
• Alle landets kommuner bør ha en refusjonsordning for barn fra familier med lav betalingsevne.
• Alle forvaltningsnivåer skal legge til rette for en arenapolitikk som sikrer at korps kan drive sin virksomhet og inkludere barn, unge og voksne i sitt fellesskap. Dette innebærer forutsigbare rammevilkår, som bidrar til stabilitet for korpsene.
• Alle medlemskorps skal ha rutiner for inkludering laget i samarbeid med
korpsmedlemmer, foreldre og instruktører/dirigenter.

Målgruppe

Arbeidet med inkludering har en kompleks målgruppe der fokus har vært blant annet på barn som lever under vedvarende lavinntekt, og språklige minoriteter. Språklige minoriteter er høyt representert blant barn som lever med vedvarende lavinntekt. Barn fra økonomisk og sosialt vanskeligstilte familier er løftet frem som en gruppe som er dobbelt utsatt for sosial ekskludering. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør nå over halvparten av alle barn i økonomisk utsatte familier. (Ref: Regjeringsstrategi mot barnefattigdom 2015-2016)

I 2016 gjorde NMF Øst en undersøkelse som blant annet viser at språklige minoriteter er underrepresentert i korps sammenliknet med befolkningssammensetningen i befolkningen generelt. I tillegg er det få instruktører og dirigenter med språklig minoritetsbakgrunn, spesielt fra ikke-vestlige land.

Her er presentasjon av spørreundersøkelsen

Kontakt

Ønsker du å vite mer om inkluderingsarbeidet i NMF eller komme i kontakt med oss? Send en mail til: inkludering@musikkorps.no