Her ligger hele innspillet:

Webversjon

PDF-versjon

 

Våre hovedinnspill er: 

 • Økt deltakelse sikrer sosial bærekraft. Ha likevektig fokus på å rekruttere bredt, og beholde de som allerede deltar. Vi vet at deltakelse i fast organiserte fritidsaktiviteter styrker individet, bygger fellesskap, gir lokal tilhørighet, og skaper en trygg arena, spesielt i utfordrende perioder for ungdom. Å lære å spille et instrument og delta i korpsaktiviteter gir også en god opplevelse og mestringsfølelse.

 • Ha en aktiv lokal grunnskole med fritidskoordinator som navet mellom barnet, hjem og fritidsaktivitet: 
 • En grunnskole som gir like muligheter for alle barn og unge til å delta i fritidsaktivitet 
 • Skolen og etterskoletids-ordninger  må informere om og samhandle med frivilligheten 
 • Ta vare på frivillig engasjement: Skap rom og motivasjon for frivillig innsats for å sikre bærekraftig korpsdrift, og et fremtidig samfunn med godt mangfold i fritidstilbudet. La de frivillige holde på med kjerneaktiviteten, gjør rammebetingelser enkle og gode.  
 • Sikre riktig kompetanseutvikling – ha et utdanningstilbud som treffer korpsbehovet! 
 • Bruk kunnskap og data for å sikre resultatorienterte tiltak. Utforsk sammenhengen mellom sosial bærekraft og deltakelse i fast organisert fritidsaktiviteter. 
 • Ha lokale fritidserklæringer alle steder som gir frivilligheten forståelige og forutsigbare ordninger. Disse må følges opp med konkrete støtteordninger; spesielt med tiltak rettet mot de familiene som mottar støtte til livsopphold fra NAV.   
 • Ha nok tilgjengelige, attraktive og funksjonelle øvingsarenaer tilpasset korpsbehovet.  
 • Vi trenger å øke kjennskapen til aktiviteten blant nye målgrupper 
 • Oppretthold og gi god økonomisk støtte: Gjør deltakelse i korps mer attraktivt ved å subsidiere opplæringer, instrumenter og kontingent.  

 Les mer på Kultur- og likestillingsdepartementets side om Handlingsplanarbeidet her.