For å kunne ivareta oppgavene i styret på en best mulig måte, er det best at styret fordeler oppgavene mellom seg utfra den samlede kompetansen det til enhver tid sittende styret har. Det er viktig å vite hvilke oppgaver som skal løses og til hvilke tid.