Hvorfor gjennomføre medlemsundersøkelser: 

Norges Musikkorps Forbund jobber kontinuerlig med å utvide sitt faktagrunnlag. Faktagrunnlaget er viktig kunnskap i organisasjonens strategiske arbeid for å utvikle organisasjonen til det beste for medlemskorpsene. NMF har, i samarbeid med Telemarkforskning, utviklet tre undersøkelser som sendes medlemsmassen regelmessig. Undesøkelsene har ulik profil og sendes ut annenhvert år:

 • NMFs Korpssundersøkelse Sendes til styreledere i alle medlemskorps.
  Korpsundersøkelsen er tidligere ut i 2019 og 2021, den gang under navnet NMFs medlemsundersøkelse.  Undersøkelsen kartlegger korpsets opplevelse av egen hverdag innenfor områdene medlemsutvikling, opplæring, økonomi, omdømme, øvingslokaler og fremtid. Korpsundersøkelsen er sendt ut til alle medlemskorps i januar 2024.
 • Musikantundersøkelsen
  Sendes ut til musikanter i alderen 13-19 år og kartlegger deres opplevelse av egen korpshverdag.
  Musikantundersøkelsen sendes ut neste gang i 2025.
 • Drillundersøkelsen Sendes ut til drillere i alderen 13-19 år og kartlegger deres opplevelse av egen drillhverdag.
  Drillundersøkelsen sendes ut neste gang i 2025.

Faktagrunnlaget kort oppsummert finner du her.

Hva er korps? – I denne filmen, produsert av Feber Film, forteller korpsforeldre om korpshverdagen.

Rapporter fra tidligere gjennomførte undersøkelser:

Siden er under arbeid

Medlemsundersøkelse 2020

Medlemsundersøkelsen 2021

Musikantundersøkelsen 2023

Drillundersøkelsen 2023

Piloter gjennomført i 2023:

Nærmere 50 korps over hele landet testet i løpet av 2023 syv ulike pilotaktiviteter med hele 28 ressurspersoner involvert fra Norges Musikkorps Forbund. De tre mest omfattende pilotene, Den Gode Øvelsen, Stemmer det? og Spillkveld, ble testet våren 2023. I disse tre pilotene alene deltok hele

 • 2027 musikanter og drillere
 • 560 frivillig tillitsvalgte

Les mer om hvem som har vært med på denne grundige pilotrunden her. I mai foretok Norges Musikkorps Forbund en grundig evaluering der representanter for prosjektgruppen i Ungdomsløftet, ressurspersoner som hadde vært ute hos korpsene og ikke minst ungdommene selv deltok i medvirkningsverksteder. Les om evalueringen her. Tillitsvalgte og ungdom i alle pilotkorpsene fikk også evaluere gjennom digitale undersøkelser etter gjennomført aktivitet. Grundige tilbakemeldinger og stort engasjement har gjort det mulig å justere pilotene slik at Ungdomsløftet som lanseres i januar 2024 vil kunne tilby målrettede aktiviteter for positiv ungomsutvikling gjennom varig deltakelse i korps. Les mer om aktivitetene her.

 

Andre relevante eksterne artikler og undersøkelser:

Siden er under arbeid