Krav og kriterier

For å få tildelt Frifondsmidler må korpset være demokratisk oppbygd, ha et allmennyttig formål, drive kulturaktivitet og arbeide med og for barn og unge under 26 år i lokalmiljøet.
1/3 av medlemmene må være under 26 år, og det er medlemstall pr. 31.12. året før som gjelder.
Korpset må ha oppfylt sine medlemsforpliktelser ihht NMFs vedtekter §3, ha innsendt årsrapport og medlemsliste, samt betalt kontingenten til NMF for å få tildelt penger fra Frifond.

Kategorier

1. Kategori A:
Dette er generell driftstøtte. Alle korps som oppfyller kravene, vil automatisk bli tildelt støtte. Det er ikke nødvendig å søke om tildeling i denne kategorien.

2. Kategori B:

Dette er støtte til spesielle prosjekter. Her må det sendes inn søknad. Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett.

Søknadsprosedyre kategori B:

  • Søknadsfrist: 1. april.
  • Korps skal søke via www.korpsdrift.no. Klikk på «Søknader» i venstremenyen.

Det åpnes for søknader 1. mars.

Tildeling

Tildeling skjer så raskt som mulig etter søknadsfristens utløp, og korpsene vil motta tildelingsbrev eller avslagsbrev når saksbehandlingen er fullført. Selve utbetalingen vil komme i løpet av høstsemesteret, ofte nærmere jul.

Det kan ikke mottas støtte fra både kategori A og B.

Korps som oppfyller kriteriene for tildeling men får avslag på sin søknad i Kategori B, vil automatisk motta Kategori A.

Rapportering

Det skal bare rapporteres for innvilgede søknader i kategori B. Rapportfristen er 1. april året etter tildeling. For prosjekter med gjennomføringsdato nært eller etter fristen vil det være mulig å søke om senere rapporteringsfrist.

Man kan ikke søke ny støtte i kategori B før rapportering er foretatt.

Det rapporteres elektronisk i korpsdriftportalen.

Det kan tas ut kontroll i kategori A, der alle driftsutgifter tilsvarende utbetalt støttebeløp må dokumenteres

Spørsmål om Frifond?
Ring 930 50 692 eller send e-post til frifond@musikkorps.no