Frister

Frist for å rapportere VO vår: 30. juni
Frist for å rapportere VO høst: 20. desember

Deltakerantall:
OBS! Minimum antall deltakere er fire personer i en gruppe pluss dirigent/instruktør. Lærer skal ikke stå på deltakerlisten. (Det er ikke lenger mulig å rapportere timer uten lærer.)

Alder:
Deltakerne må fylle 14 år i løpet av rapporteringsåret.

Varighet:
Opplæringstiltaket må vare totalt i minst fire timer. En time voksenopplæring = 60 minutter.
Eksempler på beregning av timer:
Kl 19.00 – 20.00: 1 time
Kl 19.00 – 20.15:  1 time
Kl 19.00 – 20.30 : 2 timer
Kl 19.00 – 20.45 : 2 timer

Frammøte:
Deltakerne må ha vært tilstede i minimum 75% av de rapporterte timene dvs det er KUN deltakere med nok frammøte (75%) som skal tas med i rapporten.

Dokumentasjon:
Det skal føres frammøteprotokoll og repertoarliste for alle tiltak. Disse skal ikke sendes inn til NMF, men oppbevares i korpset for eventuell kontroll. Se neste avsnitt for lenke til maler osv.

Mal frammøteliste (for flere skjema se lenger ned i artikkel)

Studieplaner:
Alle opplæringstiltak må være basert på en godkjent studieplan, som skal fungere som et verktøy for lærer/dirigent/instruktør i opplæringen. NMF har utviklet standard studieplaner for musikkopplæring i korps. Hver studieplan har et nummer som du benytter nå du rapporterer. Det er mulig å utvikle egne studieplaner, men disse må evt. sendes inn for godkjenning minst to måneder før gjeldende rapporteringsfrist. Egne studieplaner skal følge mal for studieplan som du finner på side 14 i oversikt over studieplaner.

Se Nyttige skjemaer, studieplaner og materiell

Kunngjøring:
Loven krever at all opplæring skal kunngjøres og være åpen for alle. Loven sier følgende om dette: «Opplæringen skal normalt være åpen for alle og må være offentliggjort gjennom annonsering, kurskatalog eller på annen måte som er tilfredsstillende ut fra de lokale forhold.»

Evaluering:
Hvert studietiltak skal evalueres etter gjennomført opplæring. Dette gjelder lærer/dirigent/instruktør, deltakere, plan, undervisningsopplegg, samt egenevaluering.

Kursbevis:
Hver enkelt deltaker skal ha dokumentasjon (kursbevis) for fullført opplæring. Last ned Kursbevis bokmål og Kursbevis nynorsk.

Undervisningslokale:
Alle korps har rett til gratis undervisningslokale. (Lov om Voksenopplæring)

Andre nyttige opplysninger:

1. Tilretteleggingstilskudd:
Tilretteleggingstilskuddet kan gis som et tillegg til opplæringstilskuddet. Tilretteleggingstilskudd fastsettes på grunnlag av antall kurstimer gjennomført av deltagere med dokumentert behov for særskilt tilrettelegging av undervisningen. Det skal foreligge materiale som redegjør for grunnlaget for at det trengs særskilt tilrettelegging av undervisningen.

2. Prioriterte tiltak:
NMF prioriterer enkelte voksenopplæringstiltak som:
* Nasjonale tiltak
* Region/kretstiltak
* Elitekorps
* Særlige målgrupper

3. Eventuell dispensasjon:
Det kan i enkelte helt spesielle tilfeller søkes om dispensasjon fra regel om antall deltakere. Det kan skje når «særlige lokale, arbeidsmessige eller pedagogiske forhold tilsier det». Søknad må sendes NMF senest tre måneder før rapporteringsfrist for godkjenning hos vårt studieforbund, Livslang Læring. Kontakt NMF for mer informasjon på vo@musikkorps.no.

Spørsmål om VO?

Se våre ofte stilte spørsmål vedr VO.
Kontakt NMF på tlf 930 50 692 eller send e-post til vo@musikkorps.no