Formålet med ordningen er å kompensere kostnader organisasjonene har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Forskrift for ordningen finner du her: Lovdata

Norges Musikkorps Forbund administrerer denne ordningen på vegne av sine medlemskorps. Det vil si at alle korps som er medlem i NMF skal rapportere til NMF direkte.  Søknader som sendes direkte til Lotteri- og Stiftelsestilsynet blir ikke behandlet.

I 2018 vedtok Kulturdepartementet ny forskrift for momskompensasjonsordningen. Fra 2019 korpset være registrert i Frivillighetsregisteret.
Er ikke korpset allerede registrert kan det gjøres her: Registrering Frivillighetsregisteret.

Søknad/innrapportering

Norges Musikkorps Forbund har valgt å søke etter forenklet modell. Grunnlag for søknaden hentes fra revidert og godkjent regnskap for forrige år. Regnskapet skal være behandlet og godkjent av årsmøtet.

De aller fleste skal innrapportere totale driftskostnader fra regnskapet (finanskostnader skal ikke med). Det skal gjøres fradrag i kostnadene dersom korpset har:

  • Ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom.
  • Avskrivning på aktiverte kostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom.
  • Utleie av fast eiendom. Det skal da gjøres forholdsmessig fradrag for drifts- og vedlikeholdskostnader på eiendommen.

Korps som har avvikende regnskapsår skal bruke siste godkjente regnskap.

Søknaden må skje på nett gjennom Korpsdrift. På arkfanen «søknader» finner dere momskompensasjon. Fyll ut kun totale driftskostnader.

Søknadsfrist for regnskapsåret 2020 er 15. august 2021.

Utregning av tildeling

Det er Lotteri- og Stiftelsestilsynet som beregner hvor mye det enkelte korps skal få tildelt.  Det benyttes en beregningsmodell der maksimal kompensasjon er basert på 35% av totale driftskostnader multiplisert med en faktor på 0,2.  Denne modellen tar hensyn til at beløpet som er innrapportert også inneholder  driftskostnader som ikke er momsbelagt (bl.a. lønn).  Faktoren på 0,2 skal ta høyde for at der er ulike momssatser.

Dersom rammen for ordningen ikke er tilstrekkelig til å dekke beregnet beløp for alle søkere blir det foretatt en avkortning av beløpet. Det må påregnes at slik avkortning blir gjort.

Tildelt beløp blir offentliggjort og utbetalt i desember.

Kontroll

Det skal ikke sendes dokumentasjon med søknaden, men NMF kan som en del av sine kontrollhandlinger pålegge søkere å sende inn dokumentasjon.  De korps som blir tatt ut til kontroll kan blir bedt om å sende inn årsregnskap, revisjonsberetning og protokoll fra årsmøtet.  Dersom innrapportert tall avviker fra sum driftskostnader må man sende en oppstilling på hvordan man har kommet frem til tallet.

Henvendelser

Har du spørsmål til ordningen sendes e-post til mvakomp@musikkorps.no