Formålet med ordningen er å kompensere kostnader organisasjonene har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Her finner du forskrift for ordningen:
Forskrift om merverdiavgiftskompensjon for frivillige organisasjoner – Lovdata

Norges Musikkorps Forbund administrerer denne ordningen på vegne av sine medlemskorps. Det vil si at alle korps som er medlem i NMF skal rapportere til NMF direkte.  Søknader som sendes direkte til Lotteri- og Stiftelsestilsynet blir ikke behandlet.

I 2018 vedtok Kulturdepartementet ny forskrift for momskompensasjonsordningen. Fra 2019 korpset være registrert i Frivillighetsregisteret.
Er ikke korpset allerede registrert kan det gjøres her:
Registrering Frivillighetsregisteret.

Søknad/innrapportering

Norges Musikkorps Forbund har valgt å søke etter forenklet modell. Grunnlag for søknaden hentes fra revidert og godkjent regnskap for forrige år. Regnskapet skal være behandlet og godkjent av årsmøtet.

De aller fleste skal innrapportere totale driftskostnader fra regnskapet (finanskostnader skal ikke med). Det skal gjøres fradrag i kostnadene dersom korpset har:

  • Ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom.
  • Avskrivning på aktiverte kostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom.
  • Utleie av fast eiendom. Det skal da gjøres forholdsmessig fradrag for drifts- og vedlikeholdskostnader på eiendommen.

Mer informasjon om hvordan disse beregningene kan gjøres finner du her:
Forenklet modell – Lottstift
Korps som har avvikende regnskapsår skal bruke siste godkjente regnskap.

Søknaden må skje på nett gjennom Styreportalen. Gå inn på menyen Søknader og rapporter. Trykk på knappen Momskompensasjonog deretter på den grønne knappen merket med et + oppe til høyre.

Søknadsfrist for fjoråret er 15. august.

Utregning av tildeling

Det er Lotteri- og Stiftelsestilsynet som beregner hvor mye det enkelte korps skal få tildelt.  Maksimalt beløp er 8 % av driftskostnader opptil 5 millioner, og deretter 6 % på kostnader utover dette.

Dersom rammen for ordningen ikke er tilstrekkelig til å dekke beregnet beløp for alle søkere blir det foretatt en avkortning av beløpet. Det må påregnes at slik avkortning blir gjort.

Tildelt beløp blir offentliggjort og utbetalt i desember.

Kontroll

Det skal ikke sendes dokumentasjon med søknaden, men NMFs revisor kan som en del av sine kontrollhandlinger pålegge søkere å sende inn dokumentasjon.  De korps som blir tatt ut til kontroll blir bedt om å sende inn årsregnskap, revisjonsberetning og protokoll fra årsmøtet.  Dersom innrapportert tall avviker fra sum driftskostnader må man sende en oppstilling på hvordan man har kommet frem til tallet.

Henvendelser

Har du spørsmål til ordningen sendes e-post til mvakomp@musikkorps.no