Fritidserklæringen

Fritidserklæringen sier at alle barn og unge har rett til å være med på en organisert fritidsaktivitet. Denne har stor gjennomslagskraft som argument!

Om fattidom og ekskludering

Å være fattig i Norge handler sjeldent om mat på bordet eller tak over hodet, men i langt større grad om at man ikke har de samme mulighetene til å delta i samfunnets sosiale arenaer som de fleste andre på samme alder. Barn fra økonomisk og sosialt vanskeligstilte familier er løftet frem som en gruppe som er dobbelt utsatt (ref. Regjeringsstrategi mot barnefattigdom 2015-2016), og mange barn fra lavinntektsfamilier deltar ikke i organiserte fritidsaktiviteter.

I 2015 levde 98 200 barn i en husholdning med vedvarende lavinntekt, og det utgjør 10 % av alle barn i den aldersgruppen. Andelen barn som vokser opp med vedvarende lavinntekt er økende (Kilde: SSB). Utviklingen og situasjonen viser at myndighetene og det sivile samfunn, blant annet korpsene, bør ta grep for at alle barn skal få gode oppvekstsvilkår.

For å finne ut hvor mange barn som lever med vedvarende lavinntekt i din kommune, kan du søke her.

Språklige minoriteter

Språklige minoriteter er sterkt overrepresentert blant barn som lever med vedvarende lavinntekt, og barn fra økonomisk og sosialt vanskeligstilte familier er løftet frem som en gruppe som er dobbelt utsatt for sosial ekskludering. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør nå over halvparten av alle barn i økonomisk utsatte familier. Ref: Regjeringsstrategi mot barnefattigdom 2015-2016.

En undersøkelse gjort av NMF Øst i 2016 viser blant annet at språklige minoriteter er underrepresentert i korps sammenliknet med befolkningssammensetningen i befolkningen generelt. I tillegg er det få instruktører og dirigenter med språklig minoritetsbakgrunn, spesielt fra ikke-vestlige land. Se mer informasjon fra undersøkelsen.

Om å være med i korps

Å være med i et korps handler i hovedsak om musikalsk utvikling i et sosialt fellesskap. Forskning viser at deltakelse i fritidsaktiviteter er viktig for både fysisk og psykisk helse, vennskap, nettverk og skoleresultater. Deltakelse i musikkaktiviteter som korps kan gi betraktelig økt livskvalitet for både barn og voksne, ettersom det å lære i fellesskap blant annet gir samarbeidsevne, mestringsfølelse, nettverk, tilhørighet og identitet. Vi ønsker at alle skal ha lik mulighet til å delta i korpset.