Deltakerne i et ensemble er ulike når det gjelder ønsker, behov og læreforutsetninger. Som dirigent står du ofte alene om å lede samspillet av en gruppe med stort aldersspenn, ulikt nivå og med mange ulike instrumenter samtidig. I arbeid med ensemblegrupper er det dermed behov for metoder som inkluderer mange ulike personer, instrumenter og nivå samtidig for at undervisningen skal være interessant for de som er med. Det er også relevant å trekke frem kjerneaktivitetens betydning; skal en delta i samspill i korps er det viktig å oppleve at store deler av fellestiden handler om å spille og at en er en del av samspillet. I tillegg spiller det sosiale en vesentlig rolle for totalopplevelsen av å delta og ønsket om å bli.

Norges Musikkorps Forbund (NMF) definerer inkludering i korps som den enkeltes opplevelse av;
fellesskap, medvirkning og mestring.

I inkluderende arbeid handler det om å favne alle som ønsker å delta. Å bruke tid, være grundig og å sørge for at det som læres blir riktig med det samme, vil kunne sikre at riktig kunnskap fester seg hos musikantene fra starten av, samt styrke alle musikantene uavhengig av læreforutsetninger og utviklingstempo.

I teksten presenteres først noen tanker om hvordan du allerede i utvalg av repertoar og ved valg av innfallsvinkler og metoder kan inkludere musikantene. Videre presenteres ulike metoder vi definerer som inkluderende i innstudering av musikk. Til slutt presenteres noen organisatoriske løsninger, sosiale regler og tips til kommunikasjon som påvirker den enkeltes opplevelse av å delta og å kjenne seg inkludert under øvelsen.