Norsk musikkråds smittevernutvalg har hatt møte 12. august og har svart på noen spørsmål som har kommet.

Er det andre bestemmelser når hele ensemblet er fullvaksinerte?

Vaksinerte (beskyttede) er gitt unntak fra enkelte karantenebestemmelser samt i det private rom (se helsenorge.no). De fleste musikkøvelser gjennomføres i det offentlige rom, som på skoler, kulturhus og andre møtelokaler. I det offentlige rom gjelder de samme kjørereglene for vaksinerte og uvaksinerte.

Helseministeren har uttalt at restriksjoner innenlands vil kunne opphøre i slutten av september. Det vil si at musikkøvelser i det offentlige rom må gjennomføres med smitteverntiltak en stund til, uavhengig av vaksinestatus på utøverne.

Kan avstandsnormen reduseres?

Det kan gjøres unntak fra avstandsnormen hvis det er nødvendig for å kunne gjennomføre aktiviteten (kilde: helsedir.no og fhi.no). Dette kan for eksempel være mindre ensembler som benytter seg av øvingshotell mv. og som ikke har andre alternativer. Vi oppfordrer til å opprettholde god avstand så langt det er praktisk mulig, med god gjennomlufting og ventilasjon.

Oppsummert pr 12. august:

  • Musikkøvelser kan gjennomføres i grupper på inntil 30 personer innendørs, og inntil 40 personer utendørs. Flere grupper kan disponere samme øvingsareal eller øvingsrom, men hver gruppe må holdes adskilt med 2 meter avstand mellom hver gruppe. Ved økt lokal smitte anbefaler FHI å redusere gruppestørrelsen.
  • Det bør tilstrebes minst 1 meters avstand mellom deltakerne innad i gruppen, med mindre det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten. Som en ekstra forholdsregel anbefaler vi fortsatt 1,5 meter avstand i front. Ved høyt smittetrykk: 2 meter i alle retninger.
  • Utøvere på tvers av kommuner og regioner kan delta på samme musikkøvelse.

Se ellers veileder pr 20. juni 2021

Kommuner som har innført eller er omfattet av forsterkede smitteverntiltak vil ha innført restriksjoner. Kontroller alltid hva som gjelder lokalt før gjennomføring av musikkøvelser.