NMFs hovedstrategi sier: «NMF ønsker å styrke det enkelte medlemskorps».

Gjennom dette ønsker NMF Sør å bidra til å skape aktivitet, ikke minst i korpsets hverdag. Vi ønsker å sette fokus på medlemsutvikling og tiltak for å beholde medlemmer og rekruttere nye. Hva kan ditt korps gjøre for å oppnå dette?

Det kan nå søkes midler til ulike prosjekt/konsept som kan bidra til at korpset oppnår ønskene.

Vi vil prioritere tiltak som inneholder følgende kriterier:

  • Tiltaket bør ha kvaliteter som kan bidra til å utvikle korpset over tid, men bør også kunne bidra i korpshverdagen – gjerne i øvingsrommet.
  • Rekruttering og det å beholde medlemmer er på mange måter to sider av samme sak. Å ta godt vare på de medlemmene korpset allerede har, er viktig bidrag til videre medlemsvekst. Tiltak som bidrar til at flere korpsmedlemmer fortsetter med aktiviteten sin kan utløse støtte. Mestring er viktig for trivsel og glede i aktiviteten, og er dermed en nøkkel til å beholde eksisterende medlemmer.
  • Tiltaket bør bygge på definerte, uttalte mål som korpset har satt seg, enten dette går på medlemstall eller annen kvalitet som styrker korpset.
  • Samarbeid er alltid positivt! Slikt samarbeid kan være med nabokorpset, samarbeid med skolen eller – svært gjerne – samarbeid mellom skolekorps og voksenkorps.
  • Tilskuddet kan maksimalt finansiere 50% av den totale kostnadsrammen.

Vi håper støtten kan være et godt bidrag til realisering av den gode ideen. Det kan søkes støtte på inntil kr. 50.000. Tildeling vil være avhengig av samlet søknadsmasse.

Søknadsfrist er 15. februar 2022.

Tildeling behandles av NMF Sørs regionstyre i mars.

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse om prosjektet/konseptet og det skal legges ved budsjett. For å søke må prosjektet/konseptet være gjennomført i løpet av korpsåret 2022.

Søknadsskjema

Dersom du har spørsmål til ordningen, ta kontakt med på epost nmf-sor@musikkorps.no.

Midlene utbetales etterskuddsvis etter innlevering av rapport og regnskap.

NB! Det er en forutsetning at korpset har betalt medlemskontingent for å få utbetalt støtte.