Dirigering kan læres – bit for bit

Vi som er lærere på Dirigentuka, tar utgangspunkt i at dirigering er et fag som kan læres. Dirigentrollen er sammensatt, men ved å dele opp i enkeltdeler kan hvert emne belyses for seg. Derfor er Dirigentukas innhold gjenkjennelig fra år til år, men også med variasjon.

Vi tenker at deltakerne skal få dekket så mange behov som mulig i løpet av flere år på Dirigentuka. Derfor jobber vi hvert år med dirigentteknikk og praksis. I tillegg arrangeres det daglige foredrag og workshops som er nye for hvert år. I år var blant annet Jomik Guldager fra Stathelle skolemusikk inspirerende tilstede for å snakke om korpsets suksess med rekruttering og faglig utvikling. Philip Dammen, pedagogikk- og metodikklærer på Norges musikkhøgskole, bidro med flere foredrag om relasjonsbygging, kommunikasjon, og prestasjonforberedelse til stor begeistring.

Godt læringsmiljø

Lærerne på Dirigentuka er opptatt av å skape et godt læringsmiljø. Undervisningen skal ta utgangspunkt i deltakerens egne forutsetninger og behov. Målet vårt er å formidle gode holdninger, og at disse skal gjennomsyre alt vi gjør: Holdning til dirigentrollen, holdning til musikken, holdning til korpset, holdning til kolleger og musikanter. Dette gjør vi gjennom å være gode rollemodeller, og å skape et trygt og inspirerende læringsmiljø. Vårt ønske er at deltakerne tar dette med hjem til sine lokale korps, og at de samme tingene praktiseres i hverdagen som dirigent.

Det som skiller dirigentundervisningen fra annen pedagogisk virksomhet, er at dirigenten alltid må ta utgangspunkt i musikken og partituret

All praksis på Dirigentuka foregår under veiledning av erfarne dirigenter. Her jobbes det med kommunikasjon via kroppsspråk og dirigentteknikk, prøveteknikk og hvordan man kan påvirke korpset ved hjelp av språket. Det som skiller dirigentundervisningen fra annen pedagogisk virksomhet, er at dirigenten alltid må ta utgangspunkt i musikken og partituret. Det er derfor helt vesentlig at dirigenten har en musisk holdning ikke bare til partituret, men også til musikantene som skal spille musikken.

Litt bedre – år for år

Både deltakerantall og evaluering fra deltakere og lærere antyder at kurset helt fra starten har truffet med både form og innhold. Dirigentuka er i stadig utvikling, men grunnelementene ligger fast. Jevnlige evalueringer har bidratt til små endringer år for år, f. eks. har podietiden for hver enkelt dirigent blitt utvidet.

Både deltakerantall og evaluering fra deltakere og lærere antyder at kurset helt fra starten har truffet med både form og innhold

Dirigentukas lærere har forskjellig bakgrunn, kompetanse og metoder, men hovedelementene i undervisningen er ofte påfallende like. Dette viser at våre sentrale pedagogiske, metodiske og tekniske prinsipper har mye til felles. Vi bruker fritid på kurset til å høre på hverandres undervisning, og dette bidrar til å kalibrere lærerstaben. Deltakerne blir oppfordret til å vurdere forskjellige budskap fra lærerne som en berikelse, og som en mulighet til å kunne danne sin egen mening.

Lærerstaben har vært forholdsvis stabil, men det har allikevel vært noen endringer fra år til år. Både stabilitet og endringer i staben er like viktig: Grunnholdning og kursform ligger fast, men det må også komme nye perspektiver til for at Dirigentuka skal være et levende kurs. De første fire årene mener jeg at det har vært en god balanse mellom å bevare og fornye, og ledelsen har fokus på at det må være slik også i fremtiden.

Vi bruker fritid på kurset til å høre på hverandres undervisning, og dette bidrar til å kalibrere lærerstaben.

Dirigentuka henter inn nye foredragsholdere hvert år, og slik sikrer kurset en bredde i foredragene over tid. Det er et mål å dekke et så stort spekter av dirigentfaglige, pedagogisk/metodiske, musikkfaglige og organisasjonsfaglige emner som mulig. Noen foredrag skal gi påfyll som kan tas i bruk så snart man kommer hjem, mens andre skal gi retning og inspirasjon for fremtiden.

Dirigentene blir bedre!

Dirigentuka har ikke pensum, prøver eller eksamen. Derfor har vi heller ikke målt den konkret faglige utviklingen fra 2012 til 2015. Den kvalitetsøkningen vi alle opplever, derimot, er stor. Deltakere som har vært med flere ganger, jobber med oppgavene gjennom året, og kommer tilbake med bedre ferdigheter og større kunnskaper år for år.

Dirigentukas kultur for godt læringsmiljø, gode holdninger og tilpasset opplæring har satt seg hos både deltakere og lærere. Ved at mange deltakere kommer tilbake til kurset flere ganger, er også denne kulturen i positiv utvikling. Vi merker at de nye deltakerne kommer raskere i gang, og at de blir godt tatt vare på av sine mer kursvante kolleger.

Dirigentukas kultur for godt læringsmiljø, gode holdninger og tilpasset opplæring har satt seg hos både deltakere og lærere.

Generell trivsel er viktig for læringsmiljøet, og det kan derfor ikke sies ofte nok hvor viktig Siv Fjermestads innsats er for Dirigentuka. Hun er ansvarlig for 550 lunsj- og 450 middagsmåltider, flere tusen lapper med rømme og syltetøy, og tønner med kaffe. Mette og fornøyde deltakere og lærere som blir tatt vare på i pausene, både lærer og jobber bedre.

Dirigentuka har på fire år blitt dirigentenes viktigste møtested for læring, utveksling av erfaringer og for inspirasjon – både for deltakere og lærere. Det er også et godt eksempel på samarbeid mellom frivilligheten og institusjonene. Universitetet i Stavanger er vert, NMF er medarrangør og en betydelig bidragsyter også økonomisk, Stavanger kulturskole bidrar med lokaler, Stavanger Symfoniorkester og lokale korps stiller som praksisensembler.

Hun er ansvarlig for 550 lunsj- og 450 middagsmåltider, flere tusen lapper med rømme og syltetøy, og tønner med kaffe.

I sentrum av det hele: Leder, lærer, primus motor og Dirigentukas far, Morten Wensberg.
Takk, Morten!