Stolthet

Jomik overtok for fem år siden et skolekorps med 12 musikanter i hovedkorpset. I dag er hovedkorpset på over 50, og korpset har bra med aspiranter og god rekruttering. Dirigenten startet med å finne ut hva som skapte stolthet hos musikanter og foreldre, og har brukt dette aktivt i driften av korpset. Store og gode konsertproduksjoner, godt repertoar og kvalitet i fremføringen har vært viktige elementer.

Synlighet

Korpset må være synlige i lokalsamfunnet, på plakater og i lokalpressen for å sikre egen rekruttering. For å få spalteplass må korpset sørge for å gjøre produksjoner som gir gode bilder og fine oppslag. Stathelle skolemusikk har egen plakatserie som fremstiller korpset humørfylt og positivt. Deltakelse ved større og mindre hendelser i lokalsamfunnet er viktig for korpsets omdømme og for medlemmenes stolthet.

Tydelige mål

Det må settes musikalske mål, besetningsmål og organisatoriske mål for å sikre god drift.

Stathelle skolemusikks musikalske mål har vært å spille og marsjere bra for å øke statusen i lokalmiljøet. De har satt klare mål om vanskelighetsgrad på repertoaret, og ønsker også å vise frem talentene sine som solister og i andre sammenhenger.

Besetning: Stathelle ønsker å være minst 100 medlemmer, slik at hovedkorpset kan være på 50 musikanter. Korpset rekrutterer fra en stor skole, og kan derfor sette høye mål. Besetningsmålet for hovedkorpset styrer hvor mange som må være i aspirant- og juniorkorps. Derfor er det viktig å bygge gode og robuste besetninger også her.

Organisatoriske mål: Korpset ønsker god opplæring gjennom kulturskolen, men også med instruktører fra eget korps. Dette har også betydning for instruktørene ved at de også må reflektere over eget spill og egen rolle som musikant og lærer. Korpset er opptatt av god kommunikasjon mellom styre, foresatte, dirigenter og musikanter. Korpset er opptatt av dialogen med medlemmene hvor musikantene selv får evaluere og bidra til korpsets drift. God økonomi er viktig, men det er bedre med penger nok til et års god drift enn tre år med dårlig drift.

Rekruttering

«Musikk er det viktigste i verden (sammen med nærhet, mat og bevegelse)», er budskapet Jomik selger inn til foresatte av aktuelle rekrutter og skolen. Musikk er for sjelen, musikk kan være viktig også for annen læring og musikk som en hobby for livet er også viktige budskap.

Korpset må ha et godt samarbeid med grunnskolen. Stathelle skolemusikk regnes som skolens korps både av skolen og korpset. Korpset spiller for førsteklassingene første skoledag og ved andre viktige hendelser i skoleåret. Det kreves god dialog med rektor, minst tre ganger pr. år. Korpset holder rekrutteringskonsert på skolen og prøver å følge opp umiddelbart med en telefon til foresatte. I tillegg driver musikantene aktiv rekruttering på skolen i etterkant av rekrutteringskonserten.

Korpset gjør sin rekruttering rett etter 17. mai når korpset har vært som mest synlig. De får brev før sommeren om hvilket instrument de får, og starter på instrumentet og i korpset 1. september. De som begynner i korpset skal spille konsert innen to måneder etter at de har begynt. Vis frem musikantene og gjør dem stolte.

Engasjement

Det er viktig at styre og foresatte følger opp og utfører oppgaver man har blitt enige om. Dirigenten har ideer og er musikalsk pådriver, og alle må sette av nok tid. Det viktigste er at man har engasjement for musikken og korpset.