I NMFs handlingsplan er inkludering en av tre verdier og en del av formålet vårt er å
gjøre korps til en attraktiv fritidsinteresse for ALLE barn, unge og voksne. Inkludering i
korps er ikke begrenset til å gjelde kun for nye befolkningsgrupper. Korps skal
inkludere alle uavhengig av økonomi, legning, etnisitet, utseende, religion, kultur og
bakgrunn. Arbeidet som blir gjort i inkluderings-sammenheng genererer stort
engasjement, og det blir jobbet effektivt for å kunne gjennomføre ulike bærekraftige
tiltak.

NMF er fra 2017 med i Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og
unge (NDFU). Regjeringen støtter arbeid der frivillige organisasjoner legger til rette
for at barn og unge får delta, uavhengig av foresattes sosioøkonomiske status.

I en rekke stortingsmeldinger om folkehelse er sosial eksklusjon framhevet som et av
flere trusler mot den norske folkehelsa, og inkludering i frivillighet blir framhevet som
forebygging og en effektiv medisin. Norges Musikkorps Forbund jobber derfor aktivt for
å styrke medlemmenes sosiale helse gjennom å tilby aktiviteter som bidrar til økt
mestring, trivsel, tilhørighet og trygghet.

I Frivillighetserklæringen heter det at alle barn og unge skal ha rett på en
fritidsaktivitet.

NMF mener at
• Alle barn og unge skal ha rett på en fritidsaktivitet.
• Alle barn, unge og voksne skal ha lik mulighet til å delta i korps og oppleve
musikalsk utvikling og sosialt fellesskap.
• Alle landets kommuner bør ha en refusjonsordning for barn fra familier med lav
betalingsevne.
• Alle forvaltningsnivåer skal legge til rette for en arenapolitikk som sikrer at
korps kan drive sin virksomhet og inkludere barn, unge og voksne i sitt
fellesskap. Dette innebærer forutsigbare rammevilkår, som bidrar til stabilitet
for korpsene.
• Alle medlemskorps skal ha rutiner for inkludering laget i samarbeid med
korpsmedlemmer, foreldre og instruktører/dirigenter.