I praksis betyr dette alle  korps som får tildelt VO-midler gjennom NMF og studieforbundet vi er tilknyttet.

Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

§ 7.Gratis bruk av undervisningslokaler

Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs med tilskudd etter kapittel 2 i loven. (Kapittel 2 Studieforbund – om studieforbundenes overordnede mål med å holde opplæringsaktivitet). Departementet gir nærmere forskrifter.

Lov om Voksenopplæring

Forskriften

§ 10.Gratis bruk av offentlige undervisningslokaler

Når det avholdes kurs med tilskudd etter kapittel 2 i forskriften, skal arrangøren ikke belastes utgifter vedrørende lokaler, lys, varme, renhold, tilsyn og bruk av utstyr i lokalene. Første punktum gjelder kurs som avholdes på hverdager i undervisningsåret, undervisningsferier unntatt, og ikke varer lenger enn til kl. 21.00. For utlån ut over dette må det treffes særskilt avtale med lokaleier.

Lokaleier kan fastsette utfyllende regler for utlån av offentlige undervisningslokaler og -utstyr. Reglene må ikke diskriminere mellom kursarrangører, men bør kunne gi muligheter for prioritering av tiltak og grupper ut fra voksenopplæringslovens formål.

Det bør utarbeides en samlet utlånsplan for bruk av undervisningslokalene på grunnlag av utlysning, søknader og et avtalt låneforhold med den enkelte kursarrangør.

  • Etter bruk skal lokaler og utstyr være i samme stand som ved overtakelsen.
  • Ved utlån av spesialrom/skoleverksteder må det avtales hensiktsmessige kontrollordninger.
  • Kursarrangør er økonomisk ansvarlig for skader som måtte oppstå vedrørende utstyr og materiell.
  • Kursarrangøren skal sørge for at kursdeltagerne blir kjent med gjeldende bestemmelser for bruk av lokaler og utstyr.

Forskrift om studieforbund og nettskoler