NMFs Handlingsplan 2014-2018

Søknaden skal inneholde:

 • Definisjon av målgruppe
 • Kontaktopplysninger på prosjektansvarlige
 • Prosjektbeskrivelse
 • Fremdriftsplan
 • Budsjett i balanse hvor tilskuddssummen fremkommer

Generelt for alle søknader gjelder:

 • Tilskuddet fra NMF skal ikke overstige 50% av søkers eget bidrag i budsjettet
 • Alle tiltak som får støtte skal levere rapport med hovedtall fra regnskapet senest 3 måneder etter gjennomført tiltak
 • Søker må kunne legge fram godkjent regnskapsrapport for tiltaket på spørsmål fra NMF
 • Manglende rapportering innen fristen fører til krav om tilbakebetaling av tilskudd
 • Alle tiltak må være gjennomført og avsluttet i kalenderåret 2015
 • Ved ikke gjennomført prosjekt iht søknad skal tilskuddet tilbakebetales
 • Endringer i tiltaket etter tildeling, skal umiddelbart meldes musikksjefen og krever ny behandling før tilskuddet opprettholdes
 • Saksbehandling og vedtak kan ikke påklages

Søknader sendes til: geir@musikkorps.no

Søknadsfrist: 10. juni 2015