Skal få flere til å bli i korpsene

Ungdomsløftet er kort fortalt et sett med aktiviteter som skal sikre fremtiden til korpsene. Disse aktivitetene er i stor grad rettet mot skolekorpsene og deres korpshverdag. Målet er å få flere unge til å bli i korpsene, som på sikt vil gi en mer stabil rekruttering til alle korps, inkludert voksenkorpsene.

Fra lytting til medvirkning

Ungdomsløftet er et dynamisk prosjekt der korpsbevegelsen skal utvikle seg i takt med samfunnet og ungdommenes forventninger. Utgangspunktet for prioriteringene i dag er NMFs eget datagrunnlag for medlemsutvikling, intern og ekstern erfaringsutveksling, og det som rapporteres om i medlemsundersøkelsene.

I 2022 gjennomførte NMF en pilot på en musikantundersøkelse. Hensikten var å avdekke hva musikantene tenker om korpset, musikken og fremtiden. Om fremtiden var det stor enighet om hva som er viktig:

Halvparten av ungdommene mener disse tre faktorene er viktigst for at de skal trives i tiden som kommer. I en workshop holdt av NMF samme året ble dette bekreftet av om lag 150 ungdommer.

Foto: Torbjørn Dagestad

Ungdomsløftet handler ikke bare om å lytte. Det handler også om å la ungdommene medvirke. Korpsbevegelsen skal la deres stemmer bli en katalysator for endring. Det å få mulighet til å påvirke egen korpshverdag kan bidra til at ungdommene opplever mer mestring og økt motivasjon.

Et velfungerende og voksende økosystem

Dersom vi skal bli flere og bedre i korpsbevegelsen, trenger vi noen mål å strekke oss etter. Ungdomsløftet har tre hovedmål:

Vi kan tenke på korpsene som et økosystem der samspillet mellom hver enkelt, altså dirigent, drilltrener, styre, musikant, foresatte og instrumentallærer, er med på å påvirke hvordan korpshverdagen oppleves for hver enkelt. Aktivitetene vi skal gjennomføre handler om å få hverdagen til å fungere bedre for alle, slik at vi blir flere i korpsene i tiden som kommer.

Korpsenes hverdag handler i stor grad om øvelsene. NMF har utformet syv pilotprosjekter for aktiviteter som skal gå frem til september 2023. Disse pilotene bygger på innsikten NMF har tilegnet seg de seneste årene, og de aller fleste av dem vil gjennomføres i forbindelse med øvelsene. Det er også utviklet evalueringsverktøy og andre digitale verktøy som skal sikre dokumentasjon, rapportering og evaluering underveis i prosessen.

PILOT 1

Spillkveld 

Formålet med denne piloten er å finne ut hvordan medbestemmelse og påvirkning kan bidra til å gjøre korpsene mer attraktive for flere. I denne piloten tar vi med oss PULSE, som er NMF sitt utvekslingsprogram med Sør-Afrika. Når det arrangeres spillkveld, kommer ungdommene ca to timer før øvelsen begynner og øver inn en låt. Når de er ferdige, spiser de pizza og spiller «påstandskort» med en spillkveld-leder. Disse påstandskortene har ulike påstander knyttet til korpshverdagen som ungdommene må ta stilling til. Deres svar vil avdekke hva ungdommene er opptatt av i korpshverdagen. På selve korpsøvelsen øver ungdommene inn låten selv.  Etter øvelsen, møter spillkveld-lederen styret og dirigent sammen med en til to ungdommer, og legger frem kortene som beskriver hva ungdommene liker og ikke liker.

PILOT 2

STEMMER DET? 

Med denne piloten ønsker NMF å fange opp forhold som kan forbedres tidlig. Vi vil skape bevissthet i styrene, og legge bedre til rette for at ungdommene mellom 13-19 år skal trives og ha det bra. Rent praktisk velges det ut 30 påstandskort basert på formøte med styret i korps og faktaopplysninger om korpset. Dersom korpset har kontroll på temaet som kortet omhandler, legges kortet med teksten ned. Dersom påstanden på kortet berører et tema som korpset ikke er fornøyd med, legges kortet med teksten opp og deltakerne dykker ned i problematikken for å få en felles forståelse. Oppdager vi et problem, må vi finne tiltak for å håndtere det. Er det usikkerhet om temaet, må vi finne ut om det faktisk er et problem. Vi analyserer hvilke konsekvenser tiltakene vil få for gruppen. Tiltakene blir fulgt opp av NMF sammen med regionene, styret og dirigent

PILOT 3

KORPS-CV 

Målet med denne piloten er at alle som jobber i og med korps – voksne, ledere og ungdom – skal ha digitale attester som dokumenterer hva de kan og har gjort. Hensikten er å skape gode holdninger og trygghet om egne ferdigheter, og gjøre alle bevisste på sine roller som forbilder. Vi ønsker at alle som er involvert i korpsene skal oppdatere de digitale CV-ene sine regelmessig. Informasjon om hva ungdommene har spilt, hvilke kurs de har vært med på og hvilke attester de har, blir registrert automatisk, men de kan også legge inn og laste opp andre aktiviteter de har deltatt på. Slik dokumentasjon kan være nyttig når de for eksempel skal skaffe seg sommerjobb.

PILOT 4

DEN GODE ØVELSEN

Denne piloten handler om at skolekorpsene skal få best mulig utbytte av øvelsene. Det er på øvelsene medlemmene utvikler ferdigheter og opplever mestring. Piloten har som hensikt å hjelpe styre og dirigenter med å gjøre øvelsene enda bedre. NMF har hentet inn åtte eksterne musikkyndige som reiser rundt og besøker korpsøvelser. Før øvelsen har NMF møte med dirigenter og styre og henter inn fakta om korpset. Vi registrerer aktiviteten under øvelsen og i pausene. Etter øvelsen snakker vi med korps og dirigent og lager forslag til forbedringer. Etter en tid kommer vi tilbake og observerer igjen, med mål om å tenke mer langsiktig. Aktiviteten avsluttes med et møte mellom dirigent og styre.

De neste tre pilotene har NMF foreløpig valgt å lansere i et begrenset omfang.

PILOT 5

ØVEKOLLEKTIV

Øvekollektivet omfatter fire korps i Sagene bydel i Oslo, der trangboddhet kan begrense mulighetene for å øve hjemme. NMF stiller lokaler til rådighet der ungdommene kan øve sammen med andre. Ungdommene har også mulighet til å bli fulgt til og fra øving ved behov. Dette tiltaket er spesielt egnet for større byer, men det kan gjennomføres over alt. NMF følger opp korpsstyrene med jevnlige evalueringsmøter.

PILOT 6

Arrangering for ungdom (Fast track) 

Arrangering for ungdom skal bidra til at ungdommen skal få spille mer av musikken de liker. Et eget repertoar skaper eierskap og engasjement. I dag arrangerer NMF to-tre kurs i region Hordaland, der våre sør-afrikanske musikanter vil overføre en enkel metodikk fra hjemlandet til våre musikanter. Ungdommene skal selv lytte gjennom en låt, arrangere den firstemt og øve den inn med korpset. Vi samarbeider også med folk med lang arrangementserfaring.

PILOT 7

Korpsskole for foresatte

Målet med denne piloten er å skape et fellesskap blant nye foresatte slik at de får en bedre forståelse for hva å spille i korps faktisk innebærer. Færre og færre yngre foresatte kjenner til korps, og denne manglende kunnskapen kan begrense muligheten for at barna får øvd og utviklet seg på instrumentet sitt. Ungdommene sier selv at foreldrene er viktig, og da er det avgjørende at de har kunnskap om hva korps dreier seg om. Vårt ønske er at denne kunnskapen også skal spre seg til andre foresatte, og styrke omdømmet. I piloten kobler NMF på to fagfolk som drar på besøk til foreldregruppene i to separate korps. I etterkant gjør vi tilgjengelig et steg-for-steg nettbasert verktøy som korpsene kan håndtere selv.

Et fellesprosjekt for fellesskapet

Frem til september 2023 skal NMF, i samarbeid med resten av korpsbevegelsen, teste hvilke aktiviteter som bidrar til medlemsvekst og trivsel i korpsene. Det krever involvering fra Forbundsstyret, regionstyrene, korpsstyrene, dirigenter og drilltrenere, instrumentallærere og alle medlemmene våre i både skolekorps og voksenkorps. I tillegg ønsker vi å skape engasjement utenfor korpsene – hos sponsorer, samarbeidspartnere og alle andre som er interessert i å høre fra oss. Ungdomsløftet er et felles prosjekt som er avhengig av at alle trekker i samme retning for å skape korpsglede og ringvirkninger.

Vil du vite mer? 

Kontakt prosjektleder for Ungdomsløftet:
Per Einar Fon 
+47 95829994