Bakgrunn

Mange barn og unge fra lavinntektsfamilier er ikke med på fritidsaktiviteter.

For noen blir det for dyrt, andre mangler informasjon om hvilket tilbud som finnes, når og hvor det er aktivitet, eller hvordan de kan bli med. Vi vet fra forskning at deltakelse i fritidsaktiviteter er viktig for både fysisk og psykisk helse, vennskap, nettverk og skoleresultater. Fritidserklæringen slår fast at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i én fritidsaktivitet. Dette tar Norges musikkorps Forbund (NMF) og Oslo Idrettskrets på alvor.

Både korps og idrett er en viktig sosial møteplass. Tall viser at mange barn er innom disse arenaene i løpet av livet. Oslo Idrettskrets har siden 90-tallet tildelt idrettslag i Oslo midler til inkluderings-prosjekter gjennom tilskuddsordningen Inkludering i IL. I disse prosjektene får barn og unge muligheten til å prøve ulike idrettsaktiviteter gratis eller svært rimelig, uten å forplikte seg eller måtte melde seg inn i klubben. Målet er at de ønsker å melde seg inn i klubben og bli med som ordinære medlemmer etter at de har vært med på inkluderingsprosjektet. Korpsene har hatt tilsvarende ordninger, med blant annet korps i skolen og gratistilbud i AKS- tiden. Aktivitetsguide er et supplement til disse ordningene. Aktivitetsguidene benyttes for å få med de som ikke kommer på inkluderingstiltakene, eller der foreldrene trenger ekstra informasjon om hva det vil si å være med i et idrettslag.

Hva er en aktivitetsguide?

Aktivitetsguiden er et bindeledd mellom familien, fritidsaktiviteten og evt. bydelen.

Aktivitetsguiden skal hjelpe barn og unge inn i en organisert fritidsaktivitet ved å hjelpe familien med å finne et passende tilbud til barnet/ungdommen og forklare familien hvordan fritidsaktiviteten fungerer. Aktivitetsguiden skal bidra til at man finner en god løsning for betaling i samarbeid med idrettslaget, NAV, bydelen og familien. Aktivitetsguiden skal følge til og fra øvelse/trening i begynnelsen, til barnet/ungdommen er selvgående.

Les: God deltakelse på kurs i Hordaland.

Aktivitetsguide steg for steg

  • Interesse meldes på registreringsskjema – Sendes til Norges musikkorps Forbund/Oslo Idrettskrets eller en kontaktperson i bydelen.
  • NMF/ Idrettskretsen sender registreringsskjemaet til aktivitetsguide-koordinatoren i aktuell bydel.
  • Koordinatoren finner en passende aktivitetsguide og gir råd om hvilke idrettslag/korps som er aktuelle.
  • Aktivitetsguiden tar kontakt med aktuelt korps/idrettslag og oppretter kontakt med familien.
  • Aktivitetsguiden avklarer praktiske spørsmål om f.eks. betaling, informerer om evt. støtteordninger i bydelen og er bindeleddet mellom korpset/idrettslaget og familien. NMF sin brosjyre «Velkommen til musikkorpset» og Idrettsforbundets sin Bli med! brosjyre er et godt hjelpemiddel.
  • Aktivitetsguiden følger barnet/ familien på første korpsøvelse/treningen i klubben.
  • Aktivitetsguiden avslutter i familien når familien vurderes selvgående (3 – 8 uker)

Kontaktperson Norges Musikkorps Forbund
Katja Furnes tlf 982 82 374
e-post: inkludering@musikkorps.no

Kontaktperson Oslo Idrettskrets: Ingrid Maurstad, tlf 928 06 028, e-post ingrid.maurstad@idrettsforbundet.no