Innhold:

Aspirantsekken og drillpose
Faktura kontingent/forsikring/lagerforsikring
Forsikring – instrument og korpseiendeler
Frifond
Nyhetsbrev pr mail
Instrumentfond
Styreportalen
Medlemskort
Momskompensasjon
Reis billigere med SAS
Hva er Voksenopplæringsmidler (VO)
Årsrapport
Retningslinjer for publisering av bilder 
GDPR – Ny personopplysningslov

Aspirantsekken og drillpose

Aspirantsekken og drillposen er en velkomstpakke til nye musikk- og drillaspiranter fra korpset og Norges Musikkorps Forbund.

Korpssekken/drillposen sendes ut i februar/mars. Grunnlaget for utsendelsen er medlemslisten pr 31. desember, hvor vi henter ut informasjon over alle nye medlemmer under 12 år som ble meldt inn i løpet av året.

Eventuelle avvik må meldes skriftlig til aspirantsekken@musikkorps.no
Vi trenger korpsnavn, og fullstendig navn og fødselsdato på medlemmene det evt. er snakk om.

Utsending:
Sendingene går til korpsets registrerte postadresse pr 31. desember.
SMS med henteinformasjon blir sendt til leder (forutsatt at leder er registrert med mobilnummer).
De som ikke får SMS vil motta vanlig hentelapp på registrert postadresse.
Sjekk postkassen jevnlig!

Uavhentete pakker går i retur etter 7 dager.
Hvis forsendelsen kommer i retur til oss kan de korpsene det gjelder få dem tilsendt igjen mot å betale returporto.

Innhold:
Aspirantsekken har god plass til noter, notestativ og ting som aspirantene trenger.
Drillposen er godt egnet til å ha med drillstav og treningstøy mm.
Begge har pennal med blyanter, linjal og viskelær, og drikkeflaske.
I tillegg får alle en mappe med lommer og et aktivitetshefte.

I sendingen legger vi med en alfabetisk liste over de som skal ha aspirantsekkene og/eller drillposene.

Når korpset mottar forsendelsen kan dere naturligvis også legge inn eget informasjonsmateriell og selv velge anledning for utdeling.
Gå til toppen

Faktura kontingent/forsikring/lagerforsikring

Hva er de forskjellige fakturalinjene?
Grunnkontingent belastes de som har sentralkategori: musikant, aspirant, driller, drillaspirant, styre/varamedlem, dirigent/instruktør
Aktivitetskontingent belastes de som har sentralkategori: musikant, aspirant, driller, drillaspirant
Korpskontingent belastes en stk pr korps
Forsikring uten instrument belastes de som har dette
Forsikring med instrument belastes de som har dette
Lagerforsikring/Underslagsforsikring belastes de som har dette. (har korpset dobbel dekning, kommer den opp som to separate linjer)

Min faktura viser flere med forsikring enn de som har kontingent?
Husk at de som er registrert både i et skolekorps og et amatørkorps, kun belastes kontingent i skolekorpset.
Forsikring gjelder derimot i hvert enkelt korps. Derfor vil mange altså oppleve at antall medlemmer ser ut til å avvike fra antall forsikringer.
Ser du i medlemsdatabasen på antall medlemmer dere hadde pr 31. desember foregående år, skal dette ikke overstige noen av de tallene som fremkommer på de andre fakturaene.

Kan ikke se at vi har fått noen faktura i år?
Faktura sendes ut på epost i første halvdel av januar hvert år.
Den har gått til den adressen som ligger i «e-post faktura» på korpset. Denne finner du når du er innlogget styreportalen som styremedlem, og går til oppsett->organisasjon»
Dersom denne adressen skulle være feil, er det viktig at dere retter den opp, samt kontakter oss på post@musikkorps.no slik at dere får fakturakopi og får betalt den innen fristen 1. februar.
Gå til toppen

Medlemsforsikring – instrument og korpseiendeler

Hvordan vet jeg hvilke personer og hvilke instrumenter som er forsikret?
Et instrument er bare forsikret når den som er den daglige bruker av dette instrumentet i korpset, er innmeldt i NMFs medlemsdatabase og står som «forsikret med instrument» eller «M». Det er altså knyttet opp mot den enkelte bruker. Det samme gjelder personen. En person er eksempelvis ikke ulykkesforsikret før de er innmeldt i NMFs medlemsdatabase. De som kun har ulykke og reiseforsikring har forsikringstype «forsikret uten instrument» eller «U»

Jeg låner et instrument, eller bruker mitt private. Er det forsikret?
Ja, forsikringen er knyttet opp mot brukeren og ikke instrumentet som sådan. Så lenge du er innmeldt og forsikret med instrument er forsikringen i orden.

Er instrumentet forsikret når det brukes i andre sammenhenger enn i korpset?
Ja, så lenge du er forsikret med instrumentforsikring, gjelder forsikringen også når du bruker instrumentet privat.

Hva med reise- eller ulykkesforsikringen. Gjelder den også i andre sammenhenger som ikke har noe med korpset å gjøre?
Nei, det er kun instrumentforsikringen som strekker seg så langt. Reise- og ulykkesforsikring gjelder kun i forbindelse med arrangementer i korpsets regi. Eksempelvis til en øvelse, eller på et stevne som korpset deltar på.

Kan man bruke instrumentforsikringen til vedlikeholdsreparasjoner?
Nei, det skal alltid være en konkret hendelse som har gjort at instrumentet må til reparasjon. En forklaring på hva som har skjedd skal beskrives i skademeldingsskjemaet.

Mitt instrument overstiger dekningstaket som står i vilkårene. Hva kan gjøres med det?
Ta kontakt med Tryg på tlf. 915 04040 for tilbud. Husk å oppgi NMF sitt polisenr. 6353046.

Jeg har flere instrumenter som til sammen overstiger dekningstaket som står i vilkårene. Er alt i orden da?
For instrumentforsikringen gjelder det inntil kr 130.000,- pr instrument pr skadetilfelle.

Jeg har hatt et uhell med instrumentet. Hva gjør jeg nå?
Første steg blir å få skaden vurdert av en forhandler/reparatør. Dersom det kan repareres, så anbefaler vi at det blir gjort først som sist, da korpset uansett må legge ut for regningen. Tryg returnerer skadeoppgjør til korpsets kontonummer. Evt. kan man få en skadetakst fra reparatøren. Skademeldingsskjema sammen med fakturakopi eller skadetakst sendes samlet inn til NMF på epost: forsikring@musikkorps.no.
Hvis ikke dokumentasjon legges ved, men kun skrives inn i skademeldingsskjemaet, plikter korpset å oppbevare dokumentasjonen i tilfelle forsikringsselskapet eller NMF ber om dette. Selv om det ikke er et krav og sende med dokumentasjon som vedlegg, så gjør gjerne det. Da vil saksbehandlingen raskere. Instrumentforsikringen gjelder ett år fra skadedato.

Forhandler/reparatør sier at instrumentet ikke er lønnsomt å reparere
Da får man en kondemneringsbekreftelse fra forhandler/reparatør. Så må det innhentes tilbud på tilsvarende nytt instrument fra minst 2 forskjellige forhandlere. Sammen med skademeldingsskjemaet legger du ved 2 pristilbud og kondemneringstaksten når du sender inn skadesaken til NMF. Vedleggsinfo, kan også gjerne skrives rett inn i skademeldingsskjemaet i tillegg, så dokumentasjon tydeliggjøres og saksbehandling går raskt.

Instrumentet er stjålet
Da er det viktig å politianmelde saken. Så må det innhentes tilbud på tilsvarende nytt instrument fra minst 2 forskjellige forhandlere. Anmeldelsesinfo, forklaring på omstendighetene rundt tyveriet, samt tilbudsinfo legges ved skademeldingsskjemaet. Vedleggsinfo, kan også gjerne skrives rett inn i skademeldingsskjemaet i tillegg, så dokumentasjon tydeliggjøres og saksbehandling går raskt.

Hva slags dokumentasjon er nødvendig når styret sender inn en skadesak for et instrument?
All info skal skrives inn i skadeskjemaet, som returneres til forsikring@musikkorps.no som word-dokument. Dette pga. videre elektronisk saksbehandling. Eneste unntak er dersom instrumentet ble skadet under flytransport: Da ønsker vi at du sender med en skadebekreftelse fra flyselskapet, slik at forsikringsselskapet kan gå i regress mot de i etterkant. Korpset plikter å ta vare på fakturaer, kondemneringsbekreftelser, skaderapporter og annen dokumentasjon i tilfelle forsikringsselskapet eller NMF ber om dette. Selv om det ikke er et krav og sende med dokumentasjon som vedlegg, så gjør gjerne det. Da vil saksbehandlingen raskere.

Jeg har ikke noe forsikringsbevis, er det da trygt å dra på tur?
Du kan trygt reise på tur med korpset. I og med at forsikringsavtalen er en kollektiv avtale for  korpset, utstedes det ikke forsikringsbevis til hver enkelt medlem. Det viktige er at ledelsen i korpset passer på at hver enkelt er innmeldt og forsikret FØR avreise da vår forsikring selvsagt ikke gjelder før den dagen hver enkelt faktisk er registrert med forsikring i NMF sine systemer. Ved henvendelse til forsikring@musikkorps.no kan et engelsk/norsk kollektiv reisebevis sendes korpset før reisen.

Hva gjør jeg for å melde en reiseforsikringssak?
Det enkleste er om du melder inn direkte til Tryg på tlf 915 04040 med henvisning til avtalenummer. Avtalenummer: 6353046
Eventuelt kan du melde skaden på nett https://www.tryg.no/meld-skade/skadeskjema/reisegods.html
Et tredje alternativ er å sende en mail til reiseskade@tryg.no

Reiseforsikring gjelder personlig reisegods, reisesyke, hjemtransport og avbestilling på tur med korpset.

Ulykkesforsikring
Skademelding-personskade (oppdatert 20.01.16) Meld gjerne inn skaden direkte til Tryg på tlf. 915 04040 med henvisning til avtalenummer 6353046.
Evt. send epost til reiseskade@tryg.no – husk å henvis til avtalenummeret.

Hvor finner jeg skademeldingsskjema, vilkår eller mer info om forsikringsordningen?
På våre sider vedrørende forsikring finner du mer utfyllende info.
Gå til toppen

Frifond

Hvem kan søke frifond?
For å få tildelt Frifondsmidler må korpset være demokratisk oppbygd, ha et allmennyttig formål, drive kulturaktivitet og arbeide med og for barn og unge under 26 år i lokalmiljøet. Minst 1/3 av medlemmene må være under 26 år. Det er medlemstallene per 31.12. året før søknad som gjelder. Korpset må ha betalt kontingenten til NMF for å få tildelt penger fra Frifond.

Trenger man å søke om Kategori A?
Nei det trenger man ikke, korpset får disse midlene automatisk hvis kriteriene for tildeling er møtt.
Korps som har søkt Kategori B, men får avslag på sin søknad, vil automatisk motta Kategori A så lenge kriteriene er møtt.

Kan korpset få innvilget både kategori A og B?
Nei, får man innvilget Kategori B får man ikke A.

Korpset vårt planlegger å kjøpe inn mange nye instrumenter, er Frifond rette stedet å søke da?
Nei, da søker man Instrumentfondet.

Hvordan søker man, kan vi få tilsendt søknadspapirer?
Nei, man må søke elektronisk på Styreportalen. Klikk på «Søknader og rapporter» i menyen.

Hvis man får innvilget kat. B men ikke klarer å gjennomføre prosjektet, kan man bruke midlene senere eller til noe annet?
Nei, man får tildelt midler til den aktuelle søknadsperioden, til det spesifikke prosjektet som er søkt om. Rapportfristen er 1. april året etter tildeling. For prosjekter med gjennomføringsdato nært eller etter fristen kan det søkes om senere rapporteringsfrist. Prosjektet må gjennomføres innen utgangen av skoleåret året etter tildeling. Hvis man får tildelt midler, men ikke gjennomfører prosjektet innenfor disse rammene midlene tilbakebetales.
Gå til toppen

Nyhetsbrev per mail

Hva er nyhetsbrev per mail?
Nyhetsbrev per mail er tips om søknads- og rapporteringsfrister, aktiviteter og annen viktig info som NMF ønsker å informere korpsstyrene om. Nyhetsbrevet består av en del som er tilknyttet din lokale region, og en del fra sentralt hold som går på nasjonale ting.

Hvem får dette?
For at man skal få denne nyhetsmailen må du være registrert med et styreverv, og må ha gyldig e-postadresse i profilene.  Om du fortsatt ikke får det, men alt er registrert korrekt, kan det være greit å sjekke om den kan ha gått i spam-filteret på din mail-klient da slike masseutsendelser kan bli tolket som spam.

Hvor ofte kommer disse nyhetsbrevene?
Normalt kommer de hver 2. eller hver 3. uke.
Gå til toppen

Instrumentfond

Hvem kan søke støtte fra Instrumentfondet?
Musikkorps hvor ¾ av medlemmene er under 19 år ved årsskiftet, kan søke støtte fra Instrumentfondet.

Hvor finner jeg søknadsskjema?
De styremedlemmene som er registrert med et verv har tilgang og finner søknadsskjema ved å logge seg på Styreportalen.

Jeg finner ikke søknadsskjema i Styreportalen?
Skjemaet ligger i menyen til venstre i skjermbildet under fanen ”søknader og rapporter”.

Hva kan vi søke om støtte til?
Det kan kun søkes om støtte til innkjøp av korpsinstrumenter.

Får vi dekket reparasjoner av instrumenter?
Nei. Det kan kun søkes om støtte til innkjøp av korpsinstrumenter.

Kan vi søke om støtte til rekvisita/ utstyr?
Nei. Det kan kun søkes om støtte til innkjøp av korpsinstrumenter.

Hva er rekvisita/ utstyr?
Rekvisita/ utstyr er for eksempel; munnstykker, fliser, køller/ stikker, stativer, uniformer, notestativ, noter, kasser/ esker/ bager, muter, og lignende. (Ta kontakt med saksbehandler på instrumentfond@musikkorps.no dersom du er i tvil.)

Kan man søke om støtte til musikkanlegg eller annet elektronisk utstyr/ instrumenter?
Nei. Det kan kun søkes om støtte til innkjøp av korpsinstrumenter.

Korpset vårt er ikke medlem i NMF og må søke manuelt. Hvor finner jeg søknadsskjema?
Ta kontakt med saksbehandler på instrumentfond@musikkorps.no så får dere tilsendt søknadsskjema.

Kan vi kjøpe brukte instrumenter?
Ja, men vi oppfordrer korpsene til å kvalitetssikre og kjøpe gode instrumenter.

Kan vi søke om støtte etter søknadsfristen 1. april?
Nei. Søknader sendt inn etter fristen blir avvist.

Når skal rapporten sendes inn?
Rapporteringsfrist er 1. desember.

Hvordan skal vi rapportere?
Rapportering gjøres i Styreportalen.

Hva skal rapporteres?
Innkjøp av instrumenter korpset har gjort inneværende år. Dette må dokumenteres med bilag som lastes opp i det elektroniske rapportskjemaet.

Kan vi omdisponere midlene?
Send da en evt. søknad på e-post til instrumentfond@musikkorps.no.

Vi har ikke mottatt svar på søknaden?
Alle søknader besvares til epostadressen som er oppgitt i søknadsskjemaet.

Kan vi rapportere inn instrumentkjøp gjort før/ etter gjeldende tildelingsår?
Nei. Instrumentkjøpene MÅ være gjort det året det søkes om støtte for.

Munnstykker er jo en del av instrumentet. Hvorfor blir ikke dette godkjent?
Munnstykker som følger med instrumentet er ok. Munnstykker som bestilles utenom/ i tillegg, er rekvisita og dekkes ikke av instrumentfondet.

Når får vi svar på søknaden?
Saksbehandlingen tar til så snart søknadsfristen er ute. Det er et mål at korpsene skal få svar senest ved oppstart av ny sesong etter sommerferien.

Kan vi søke om støtte til instrumenter som er kjøpt året før?
Nei. Det kan kun søkes om støtte til instrumentkjøp for inneværende kalenderår.

Hvor mye kan vi forvente å få i støtte?
De siste årene har fondet tildelt midler i kategorier 10.000 kr, 20.000 kr, 30.000 kr, 50.000 kr, 75.000 kr og 100.000 kr. Flest i laveste tildelingskategori og færrest i høyeste tildelingskategori.

Hva vektlegges i søknaden ved saksbehandling?
I saksbehandling blir det blant annet sett på hvor stor tilflyt av aspiranter korpset har hatt, korpsets tildelingshistorikk fra instrumentfondet, hvilke(t) instrumenter søker korpset støtte til, hvor mye søker korpset i støtte, har korpset søkt støtte andre steder (f.eks kommunal støtte).

Vi har fått tildelt støtte men husker ikke hva vi søkte om. Hvor finner jeg kopi av søknaden?
Søknaden dere sendte ligger nederst til venstre i skjermbildet under fanen ”søknader” inne i korpsdrift.no

Når blir instrumentfondet utbetalt?
Normalt utbetales det i slutten av oktober/begynnelsen av november.

Hvor finner jeg mer info om instrumentfond?
På våre sider vedrørende instrumentfond finner du mer utfyllende info.
Gå til toppen

Styreportalen

Hva er Styreportalen?
Styreportalen er korpsenes sted for å rapportere medlemsopplysninger og styret til NMF. I tillegg er det her muligheter for arkivløsninger, økonomimodul og flere andre godbiter som forhåpentligvis skal gjøre korpshverdagen litt enklere.

Hvor finner jeg hjelp til å bruke styreportalen slik at jeg får meldt inn medlemmer, vedlikehold styret osv?
Du finner hjelp til bruk av løsning på https://hjelp.styreportalen.no/

Hvem har tilgang?
Alle som ligger registrert i styret med et verv, har tilgang til å redigere medlemslisten/styret, så lenge den som la inn vervet også aktiverte tilgang. Dette er altså ikke begrenset kun til leder.

Hvordan skaffes tilgang i systemet?
Det enkleste er at eksempelvis avtroppende leder (eller hvem som helst andre som ligger registrert med et verv i styret pr i dag), registrere deg som skal ha tilgang ved å melde deg inn (dersom du ikke er innmeldt i korpset fra før) og gi deg korrekt verv i styret. OBS! Dersom du selv skal helt ut av styret, så pass på å endre din egen oppføring sist, slik at du ikke mister tilgangen før du får redigert/lagt inn de andre.

Et annet styremedlem har nå nettopp meldt meg inn (som nytt medlem) og registrert meg med et verv i styret slik at jeg skal ha tilgang, men jeg har ikke noe medlemskort slik at jeg vet hva jeg skal logge inn med
Det går ut en automatisk e-post til alle nyregistrerte brukere med informasjon om hva som er deres brukernavn og passord. Om du ikke mottar den, sjekk med den som registrerer deg om hvilket medlemsnummer du fikk, og hvilken e-postadresse du ble registrert med. Bruk så glemt passord-funksjonen ved å taste inn din registrerte e-postadresse så mottar du nytt passord til denne e-postadressen.

Det er ingen i korpset som kan legge meg inn i styret slik at jeg får tilgang… Hva gjør jeg da?
Ta kontakt med oss på post@musikkorps.no så hjelper vi deg ved å legge deg inn i styret slik at du har tilgang.

Hvor lenge varer tilgangen min i styret?
Med mindre noen har satt en «til-dato» på ditt verv, så varer tilgangen til den fjernes. Eventuelt varer den til ‘»til-dato» er nådd.

Gå til toppen

Medlemskort

Vi savner medlemskort..
Fra og med 2013 ble det endring mhp medlemskort. Dette vil si at de ikke sendes i post slik som tidligere år.

Hva gjør jeg hvis jeg trenger innloggingsinfo? 
Det er nok å legge inn din e-postadresse i glemt passord-funksjonen. Da mottar du nytt passord til din registrerte e-postadresse. Dersom du er i tvil om hva som er din registrerte e-postadresse er, kan du få noen i korpsets styre til å sjekke ved at de logger seg inn, eller du tar kontakt med oss på post@musikkorps.no

Jeg trenger vel medlemskort når jeg skal på tur eller benytte meg av SAS-avtalen eller Choice-avtalen?
En vanlig misforståelse er at et medlemskort er et forsikringsbevis, eller noe du må vise frem når du skal benytte deg SAS-avtalen eller Choice-avtalen.
Dette stemmer ikke.
Gå til toppen

Momskompensasjon

Hva er fristen for å rapportere momskompensasjon?
Fristen for å rapportere momskompensasjon er normalt 15. juni for forrige regnskapsår.

Hvilket år skal rapporteres?
Det er siste revisorgodkjente regnskap som skal rapporteres. NB! Det kommer etterhvert til å bli et krav om at man kun kan rapportere på regnskapsår som følger kalenderåret. NMF anbefaler derfor våre korps om å legge om til dette.

Må vi være registrert i frivillighetsregisteret for å få momskompensasjon?
Ja. Se frivillighetsregisteret for mer informasjon.

Når blir momskompensasjon utbetalt?
Momskompensasjon blir normalt utbetalt så fort NMF har fått pengene og kontroll er gjennomført/godkjent. Normalt utbetales de rundt 20. desember samme år som de er rapportert inn.

Hvor finner vi skjema for å rapportere?
Dette gjøres i styreportalen under «Søknader og rapporter» nede til venstre når du har logget inn. De som har tilgang er de som er registrert i styret

Er det vits å rapportere hvis korpset ikke har kjøpt momsbelagte varer?
Ja! Det rapporteres på forenklet modell. Dette vil si at det blir gjort et anslag på hva dere sannsynligvis ville betalt i moms, ut fra totale driftskostnader. Korpset kan altså rapportere og få momsrefusjon uavhengig om korpset faktisk har kjøpt momsbelagte varer eller ikke.

Hvor finner jeg mer info om momskompensasjon?
På våre sider vedr momskompensasjon finner du mer utfyllende info.
Gå til toppen

SAS avtalen

Hva er fordelene?
Ta med mer bagasje helt gratis! Enten du reiser i Norge eller på korpstur til Europa – alene eller i gruppe – gjelder nå de samme bagasjereglene:
Du kan ha med deg ett kolli a 23 kilo og ett musikkinstrument på opptil 23 kg/maks 158 cm (L+B+H) – uten å betale gebyr.
OBS! Per i dag gjelder SAS-avtalen KUN på flyvninger med SAS, og bare når det er SAS som eier og drifter avgangen. Widerøe er ikke inkludert i avtalen, selv om selskapet er delvis eid av SAS-konsernet. Om et annet selskap leier et SAS fly, som for eksempel en charteravgang med VING, så gjelder ikke bedriftsavtalen som NMF har med SAS.

Bestilling av gruppereiser?
Gruppereiser kan bestilles hos SAS Gruppesalg på tlf. 64 81 85 00 eller hos ditt lokale reisebyrå. For å oppnå medlemsfordelene, må du huske å informere om bagasjeavtalen og oppgi avtalekoden «MUSIKK2».

Bestilling av individuelle reiser?
Individuelle reiser kan bestilles hos SAS Reisesenter på tlf. 05400, på SAS sin dedikerte nettside for avtalen, eller hos ditt lokale reisebyrå.

Hva må gjøres for å oppnå bagasjefordelene?
For å oppnå bagasjefordelen, må du begynne bestillingen på denne dedikerte siden hos SAS og bruke koden MUSIKK2.
Bestiller du i ditt lokale reisebyrå så må også de bruke koden og gå inn på denne spesielle siden.

NB! Du må, etter at bestillingen er gjort, gå inn på samme dedikerte side og registrere den ekstra bagasjen på eget skjema. Skriv så ut gyldig kvittering som du må ha med deg til innsjekkingen. På denne siden finner du også informasjon om maks størrelse og vekt, samt krav til emballasje.
Gå til toppen

Voksenopplæringsmidler (VO)

Hva er Voksenopplæringsmidler (VO)
– VO er statlig støtte til organisert opplæring i korps dvs ordinære gruppe- og samspilløvelser i korpset. Støtten gis pr undervisningstime uavhengig av antall deltakere så lenge minimum kravet (4 deltakere) er oppfylt. Det er ikke en støtteordning kun for voksenkorps; alderskravet står i kriteriene litt lenger nede på siden.

Kan skolekorps og drilltropper rapportere VO?
– Alle korps og drilltropper kan rapportere VO så lenge kriteriene for å motta tilskudd er oppfylt.

Er det kun leder som kan rapportere?
– Alle som er registrert med et styreverv i Styreportalen kan logge seg inn og rapportere VO.

Hva er kriteriene for å rapportere VO?
For å kunne rapportere må korpset / troppen ha:

 • minst 4 deltakere som fyller 14 år i rapporteringsåret eller er eldre
 • opplæringen som rapporteres må ha vart i minst 4 timer sammenlagt,
 • deltakerne må ha vært til stede minst 75% av timene som rapporteres – det SKAL føres frammøte (vær obs på at hvis rapporten er på 4 timer minst 4 deltakerne ha vært til- stede 4 timer).
 • Deltakerantall:
  OBS! Minimum antall deltakere er fire personer i en gruppe pluss dirigent/instruktør. Lærer skal ikke stå på deltakerlisten. (Det er ikke mulig å rapportere timer uten lærer.)

Alle opplæringstiltak må være basert på en godkjent studieplan. Studieplanen skal fungere som et verktøy for lærer/dirigent/instruktør i opplæringen. NMF har utviklet standard studieplaner for musikkopplæring i korps og for drillopplæring. Nummeret på studieplanen som er brukt, registreres i rapporten. Studieplanene ligger her: https://musikkorps.no/styrearbeid/stotteordninger/voksenopplaering/?tab=skjemaer

Må vi føre frammøte for hver øving?
– Ja, frammøte skal føres for hver øving – frammøtelisten skal vise hvem som har vært tilstede på hver enkelt øving, og hvor mange timer hver enkelt øving har vart.
Timer og deltakere i innsendt rapport og i frammøteliste skal  stemme overens.

OBS!  Dirigent/instruktør skal ikke stå oppført som deltaker, vedkommende kan ikke være både lærer og deltaker.

Kan vi rapportere seminarer og ekstraøvelser i tillegg til vanlige øvelser?
– Ja, all opplæring kan rapporteres forutsatt at kriteriene er oppfylt.

Kan gruppeøvelser rapporteres?
– Ja, men det må lages en rapport for hver gruppe. Dersom f eks kornettene øver sammen, slagverk øver sammen ihht kriteriene, så må det lages to rapporter.

Vi oppfyller kriteriene og tenker å rapportere. Hvordan rapporterer vi, og tar det lang tid?
– All rapportering skal gjøres i Styreportalen. Selve rapporteringen tar bare noen minutter. Forutsatt at frammøtelisten er lett tilgjengelig.

Her finner du veiledning til rapportering.

Skal antall øvingstimer ganges med antall deltakere?
– Nei. VO er støtte pr undervisningstime uavhengig av antall deltakere så lenge minimum kravet er oppfylt. Eksempel: 2 timer øving pr uke i 20 uker = 40 timer.

Jeg klarer ikke logge på for å rapportere VO selv om jeg vet alt er i orden i forhold til tilgang?
– Prøv å logge inn med mobilnummer. Du mottar kode på sms, som du kan logge inn med.

Hva er fristene for å rapportere Voksenopplæringsmidler?
– Fristen for å rapportere voksenopplæringsmidler er 30. juni for vårhalvåret samme år, og 15. desember for høsthalvåret samme år. Korps rapporterer altså i etterkant.

OBS! Rapporten kan ikke sendes inn før siste øvingsdato er passert, dvs. det er ikke mulig å rapportere i forkant. Korps som har øving etter 15. desember, sender rapporten så fort siste øving er ferdig og absolutt senest 31.12.

Hvor finner jeg mer info om Voksenopplæringsmidler?
– Her finner du kriterier, studieplaner, mal for frammøteliste, studieplaner osv. http://musikkorps.no/voksenopplaering/

Gå til toppen

Årsrapport

Hva er årsrapport?
Årsrapport er en automatisk generert rapport som skal reflektere medlemsliste, styret, årsmøtedatoer samt et par andre ting pr. 31. desember hvert år. Denne årsrapporten er obligatorisk for alle korps og er viktig for fordelingsutvalget som gir økonomisk støtte til NMF og dermed våre medlemskorps. Derfor teller ALLE korps sine årsrapporter, da 1 årsrapport mindre fører til tilsvarende mindre økonomisk støtte.

Hvor finner jeg årsrapporten?
Det er kun korpsets leder som har tilgang til årsrapporten i styreportalen.

Jeg mener vi sendte inn dette etter årsmøtet. Trenger vi sende på nytt?
Årsrapporten skal reflektere medlemsliste, styre osv pr 31. desember og må ikke forveksles med årsmøtereferat. (Årsmøtereferat er noe NMF ikke krever tilsendt)

Hvem kan sende inn årsrapport?
Årsrapporten skal sendes inn av korpsets leder.
Korps uten registrert leder må ta kontakt på post@musikkorps.no.

Hva er fristen?
Årsrapporten skal reflektere medlemsliste, styre osv. pr 31. desember. Endelig frist for å gjøre endringer på medlemsliste og styre er følgelig 31. desember.
Likevel – vi anbefaler å ordne dette innen 15. desember i fall komplikasjoner oppstår. Da er det hjelp å få!

Det som kommer frem i årsrapporten stemmer ikke med medlemslisten?
Årsrapporten genereres ut fra det som ligger som aktive medlemmer i medlemslisten, og de som ligger registrert med verv i styret. Eksempel: Dersom du ser en person som styre/varamedlem i medlemslisten, men de ikke dukker opp i styret, er dette fordi de ikke er registrert med et faktisk verv. Hvordan du vedlikeholder verv finner du info om i brukerveiledningen.

Kan jeg sende inn årsrapporten allerede nå?
Ja, om du ikke har tenkt å gjøre flere endringer i år så kan du sende den nå. Om du likevel skulle måtte gjøre endringer etter at den er sendt, må du sende årsrapporten på nytt.

Vi har sendt inn årsrapport men får likevel purring pr SMS?
Dersom dere gjorde endringer i medlemslisten eller styret etter at årsrapporten var sendt inn, ble den satt som ugyldig. Da får dere purring og må sende på nytt.

Jeg rakk ikke gjøre medlemsoppdateringen før fristen gikk ut. Hva gjør jeg da med årsrapporten?
Årsrapporten skal uansett inn. Den skal reflektere det som var innrapportert pr 31. desember. Det er korpsets ansvar å sørge for at medlemsliste og styre er korrekt i NMF sine systemer pr 31. desember, slik at årsrapporten også blir korrekt.

Gå til toppen

Retningslinjer for publisering av bilder

Samtykke

Med dagens digitale situasjon, og ikke minst sosiale medier, deles det flere bilder enn før. Det er viktig å huske på at både barn og voksne har rett på personvern. Noen mennesker kan av ulike grunner ha et ønske om å ikke bli tatt bilde av, og dette må respekteres. En skal alltid innhente samtykke fra alle som lett kan identifiseres før man tar bilder, og uønsket publisering og deling kan føre til erstattnings- og straffeansvar. Husk at dersom de avbildede er under 15 år, skal samtykke innhentes både fra foresatte og barnet selv.

NMF følger idrettsforbundets retningslinjer for publisering av bilder og film:

 • Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
 • Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
 • Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
 • Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.
 • Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
 • Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
 • Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.

Opphavsrett

Opphavsrett er en lovpålagt rett en forfatter eller skapende kunstner har til sine åndsverk. Dette reguleres i Norge av åndsverkloven. Bilder og foto inngår i denne loven, og det er derfor viktig å tenke på når man publiserer bilder på nett. Opphavsmann har enerett til å fremstille verket og gjøre det allment tilgjengelig, for eksempel dele det på sosiale medier eller nettsider. Åndsverkloven paragraf 3 påpeker at opphavsmann har krav på å bli navngitt, så husk og krediter fotografen dersom du deler et bilde du selv ikke har opphavsrett på.

Nyttige lenker om samtykke og opphavsrett

Personopplysningsloven er til for å sørge for at personopplysninger blir behandlet i samsvar med personvern, og gir blant annet informasjon om rettigheter og behandling av personopplysninger.

Åndsverkloven gir blant annet informasjon om rettigheter til opphav, kreditering, begrensninger og rettigheter ved avtaler.

Datatilsynet har laget et veiledningshefte om bilder av barn på nett, der de går gjennom regler og gir gode råd. Heftet heter «I beste mening» og du kan lese det digitalt her, eller bestille det i fysisk form via datatilsynets nettsider.

Du bestemmer – skriver om personvern, nettvett og digital dømmekraft

GDPR – Ny personopplysningslov

Sommeren 2018 innføres EUs nye personvernforordning General Data Protection Regulation (GDPR) som norsk lov. GDPR legger vekt på ansvarlighet hos virksomheter, og skjerper pliktene til håndtering av personopplysninger. Dette påvirker naturligvis også NMF og det enkelte medlemskorps. Vi har derfor utviklet en informasjonsside om GDPR der du kan finne all informasjon du skulle trenge for å oppdatere korpsets rutiner i henhold til det nye reglementet.

Gå til toppen