Oppdatering 3.4:

Hva kan bli konsekvensene av situasjonen?

Regjeringen har varslet at de skal etablere så mange krisepakker som nødvendig. Det er viktig at vi jobber både nasjonalt og lokalt for å vise hvordan vi rammes, både hvilke aktiviteter som blir avlyst og hvordan vi rammes økonomisk.

Vi oppfordrer til å formidle til pressen i ditt nærområde hva som blir konsekvensene av situasjonen. Se følgende fremgangsmåte og mal for pressemelding.

Oppdatering 2.4:

Gjelder bestemmelser om idrettsaktiviteter også musikkøvelser?

Norsk musikkråd har anmodet Helsedirektoratet en tilbakemelding på hvorvidt organisert musikkaktivitet kan gjennomføres, innendørs og utendørs, dersom det er maks 5 personer og hver person har en avstand på minst 2 meter, og det forøvrig tas de forbehold om å unngå kontaktsmitte slik Helsedirektoratet anbefaler det.

Vi tilrår til å avvente Helsedirektoratets tilbakemelding, og at alle kulturarrangementer og øvelser der flere skal møtes fysisk forblir utsatt inntil dette er brakt på det rene.

Hele saken her

Oppdatering 25.3:

Har korpset bestilt tur – hva bør dere gjøre nå?

Mange korps har bestilt korpstur til sommeren. Hva gjelder i den kaotiske tiden vi er inne i nå?

Dersom dere har bestilt en pakkereise – ta kontakt med operatøren dere har bestilt hos. Her slår pakkereiseloven inn. Har dere «pakket turen selv» –  må dere kontakte de forskjellige aktørene.

Sjekk gjerne ut det Virke skriver spesielt om pakkereiser.

Nyttige lenker finner dere også her: https://musikkorps.no/lov-og-rett-i-reiselivet/

 

Oppdatering 20.3:

Kreativiteten blomstrer

Vi oppfordrer korpsene til å holde aktiviteten gående i disse koronatider. Vi har nå gjennomført en rekke digitale workshops for dirigentene våre, med flotte tilbakemeldinger.  I neste  uke fortsetter vi, da vi ser et stort behov for å nå ut til enda flere. Vi vil også starte digitale workshops for styremedlemmer.  I saken Alternative korpsaktiviteter er det en rekke tips til aktiviteter for drillere, dirigenter, musikanter og styremedlemmer.  I den artikkelen oppfordrer vi også korpsene så langt det lar seg gjøre å fortsette og utbetale lønn til dirigentene og instruktørene til tross for avlyste øvelser.

 

Oppdatering 18.3:

Årsmøter

Mars og april er årsmøtetid for mange av korpsene. Hvilke regler gjelder når man ikke kan gjennomføre årsmøtet i tråd med vedtektene?
Våre venner i Akershus musikkråd  har fått advokatfirmaet Nordhus & Aarø til å lage et notat om hva styret kan gjøre.

Krisepakke for frivilligheten

Kulturminister Abid Raja går i dag ut med en krisepakke for idrett, kultur og frivillighet på 900 millioner kroner. 300 millioner er øremerket kulturlivet. Det er Lotteritilsynet som vil forvalte ordningen for frivilligheten.

Kulturdepartementets pressemelding om ordningen.

Undersøkelse

Alle korps har mottatt en undersøkelse om konsekvenser av koronautbruddet.  Svar på undersøkelsen og bidra til at Kulturdepartementet får så presise tall som mulig.

Oppdatering 16.03:

Hva gjelder?

I forbindelse med krisepakkene som Regjeringen la fram i dag, er det kommet en del spørsmål knyttet til permittering, dagpenger etc.  I de tilfellene der korpset har kommet til at permittering ikke kan unngås, er det vanskelig for oss å gi eksakte råd.  Vi har derfor valgt å vise til NAV sin nettside, der det er detaljert informasjon om dette.

Force majeur og kontraktsforhold som f.eks bestilte korpsturer

Kort om force majeure:

Force majeure er en kontraktsklausul som trer i kraft når en eller begge parter hindres i å gjennomføre sine kontraktsforpliktelser på grunn av en ekstraordinær hendelse eller omstendigheter som ligger utenfor partenes kontroll. De typiske force majeure-tilfellene er naturkatastrofer, opprør og krig. Følgen av at det foreligger en force majeure-begivenhet er at partene løses fra ansvar for mislighold i kontrakten. I klartekst betyr dette at man, for eksempel, ikke må betale for en hotellavbestilling.

Spørsmålet stadig flere stiller seg i disse dager er om utbruddet av covid19, og de påfølgende tiltakene regjeringen har satt i verk, er å anse som en force majeure-situasjon.

Det er ikke mulig å gi et klart svar på spørsmålet. Svaret vil for det første være avhengig av kontrakten som er inngått i hvert enkelt tilfelle. I noen kontrakter er det inntatt en opplisting av hvilke tilfeller som i den aktuelle kontrakten skal regnes som force majeure-tilfeller. Der hvor kontrakten nevner utbrudd av pandemi, er det klart at utbruddet av covid19 er å anse som et force majeure-tilfelle.

I de kontraktene som ikke eksplisitt nevner pandemi, eller sykdomsutbrudd, må det gjøres en konkret vurdering for hvert enkelt tilfelle om force majeure kan påberopes eller ei. I disse tilfellene vil blant annet kontraktstypen, og risikofordelingen i kontrakten, være av betydning.

Det er  uansett verdt å påpeke at det ikke trenger å være en force majeure-klausul i kontrakten for at man kan påberope seg en force majeure-situasjon.

Videre vil tidspunktet forpliktelsene finner sted på være av stor betydning siden tiltakene som er iverksatt stadig endrer seg.

Hva skal korpsene gjøre nå?

Vi råder alle korps til snarest å varsle force majeure til sine kontraktsparter. Dersom det ikke sendes ut varsel om at force majeure vil bli påropt, kan korpsene tape retten til senere å hevde at korpset var  i en force majeure-situasjon. Vi understreker at det ikke forplikter å sende ut et varsel, slik at korpset på et senere tidspunkt kan trekke seg fra påstanden om force majeure.

Videre bør alle korps gjennomgå avtaler og forpliktelser, spesielt de som er av en viss økonomisk størrelse. Etter vår oppfatning er det viktig å få et så klart bilde som mulig av sine økonomiske forpliktelser i tiden som kommer.

Oppdatering 13.03:

Selvstendig næringsdrivende/ frilansere

For selvstendig næringsdrivende/frilansere som har kontrakt med korpsene, må man se på hva som står i kontrakten. Kontrakten regulerer og hva partene er bundet av og man må forholde seg til den skriftlige avtalen.

Dersom man benytter NMF sitt standardoppsett for avtale med selvstendig næringsdrivende/frilans, gjelder følgende ved avlysning av arrangement på grunn av force majeure (ref. punkt 11 i oppsettet):

«Må oppdraget avlyses på grunn av forhold som ligger utenfor partenes kontroll (force majeure), kan oppdragsgiver si opp kontrakten når som helst fra kontraktsinngåelse frem til utløp av oppdraget.»

Permittering for selvstendig næringsdrivende/frilansere?

Permitteringsinstituttet som gjelder for fast ansatte (se punkt 3 under), gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende/frilansere. Per. mars 2020 finnes det ikke permitteringsregler for denne gruppen i arbeidslivet generelt.

Tjenestekjøp fra kulturskolen

Mange av korpsene våre og enkeltmedlemmer har avtaler om kjøp av tjenester fra kulturskolen. Noen steder er det korpset som kjøper tjenester i form av enkelt-/gruppeundervisning og dirigenttjenester. I andre tilfeller er forholdet til kulturskolen en direkte avtale mellom den enkelte musikant/foresatt, uten at korpset er en part i avtalen.

Kulturskolen har i de fleste tilfeller muligheter for å avlyse undervisningen 2-3 ganger, uten at det får konsekvenser for den fakturaen som sendes korpset eller foresatte. Det er ulike rutiner for når faktureringen foregår; noen steder i forkant, andre i etterkant.

I og med at dette er et tjenestekjøp og når man ikke får levert tjenesten man faktureres for, er vår anbefaling at man går i dialog med kulturskolen og ikke betaler faktura.

Fast ansettelse

Noen korps har valgt å ansette personer direkte i korpset. Når denne ansettelsesformen er valgt, er korpset å betrakte som arbeidsgiver. Korpset er da forpliktet til å følge arbeidsmiljøloven (AML). Permittering av fast ansatte som er direkte ansatt i korps

Permittering innebærer at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans: Det må foreligge et bortfall av oppdrag og dermed bortfall av inntektsgrunnlag. Vurdering om permittering må være saklig begrunnet. Arbeidsavtalen faller ikke bort ved permittering, og arbeidstaker vil derfor ha rett og plikt til å gjenoppta arbeidet når permitteringstiden er over.

Selve permitteringsinstituttet og arbeidsgivers permitteringsadgang er ikke lovregulert. Men mange tariffavtaler inneholder regler som hjemler en permitteringsadgang og regler om gjennomføringen.

På grunn av at dette er en uforutsett hendelse er  skriftlig  varsel  redusert fra 14 dager til 2 dager før iverksettelse. Om arbeidstaker er omfattet av tariffavtale, kan det være andre regler som gjelder eks. Hovedavtalen LO-NHO:

Når en arbeidstaker er permittert, har arbeidsgiver likevel en lønnsplikt i en viss periode.

Hvis et korps vurderer at man må permittere medarbeidere, kan det ikke nødvendigvis settes inn frivillige for å fylle rollen for den permitterte; her må man utvise forsiktighet. Siden korpsaktivitet er å regne som ideell og ikke kommersiell virksomhet, så kan det være andre hensyn som slår inn i vurderingen om frivillige kan benyttes eller ikke i en slik situasjon. Det må tas en særskilt vurdering fra situasjon til situasjon.

Arbeidstilsynet har samlet en del informasjon om temaet permittering: I tillegg er lovdata.no en nyttig informasjonskilde

Oppdatering 12.03:

Det er nå klart at koronaviruset sprer seg ukontrollert, NMF anbefaler derfor NMFS medlemskorps å følge følgende råd:

Alle korps- og drillaktiviteter avlyses – i første omgang frem til etter påske – 14. april.

Rådet omfatter både konserter, øvelser, gruppeøvelser, årsmøter og sosiale aktiviteter.

Men husk: God egenøving er både kjekt og bra – husk også å se dirigent/instruktør som en viktig ressurs.

Alle styremedlemmer i våre medlemskorps har fått tilsendt mail om dette i dag 12. mars.

Oppdatering 11.03:

Spørsmål og svar vedr  avlyste arrangement

Vi har fått en del spørsmål fra korps som er blitt rammet av avlysninger. Her har vi fått Trygs kommunikasjonssjef til å sammenfatte noen hovedspørsmål og svar:

Får deltakerne dekket forhåndsbetalte utgifter til reise og hotell gjennom NMFs reiseforsikring fra Tryg i forbindelse med at NMF-arrangement er avlyst?

Nei, Tryg/NMFs reiseforsikring dekker ikke slike utgifter. Vilkårene sier at forsikringen ikke gir erstatning ved avbestilling dersom ett av  hovedformålene med reisen faller bort. Det kan virke urimelig og urettferdig, men dette er i tråd med bransjestandard. Trygs vanlige reiseforsikring dekker heller ikke dette.

NMF-arrangement avlyses på grunn av smittefare. Vil det ikke da være naturlig at vi får dekket avbestilling på samme måte som reise til smittefarlige land som f eks Kina og Italia?

Reiseforsikringen skal dekke avbestilling av reiser når det er farlig å reise til selve reisestedet. Her støtter Tryg seg til Utenriksdepartementets vurdering av hvilke områder det frarådes å reise til. Når NMF-arrangement avlyses på grunn av smittefare, er det selve arrangementet som blir avlyst. Stedet er fortsatt trygt å reise til.

Er det ikke urettferdig at vi ikke kan bruke reiseforsikringen når vi virkelig trenger den?

Vi har stor forståelse for at dette oppleves som ugreit. Men dette er også svaret alle andre kunder får når arrangementene deres blir avlyst. Vi kan ikke ha egne regler for NMF, det vil oppleves som svært urettferdig for Trygs øvrige kunder. Reiseforsikringen er til stor hjelp dersom du blir syk i utlandet, blir utsatt for tyveri eller må avbestille en reise til et område som Utenriksdepartementet fraråder reise til. Det er imidlertid ikke en forsikring som dekker alle forhold som kan oppstå i forbindelse med en reise.

Har Tryg noen råd til oss?

Sjekk om det går an å booke om flybillettene til et sted du likevel skulle reist, eller avbestill billettene slik at du får igjen deler av beløpet, slik som skatter og avgifter. Når det gjelder reserverte hotellrom som er bestilt gjennom reisebyrå, må det enkelte korps snarest gi beskjed om avbestilling til det aktuelle byrået. Individuelt bestilte hotellrom må også avbestilles snarest.

Nyttige koronalenker:

Informasjon fra Tryg

FHI sin informasjon om gjennomføring av arrangement

Helse Norge om korona

Kulturdepartementes krisepakke 18.03.